Mapio Hanesyddol Aberaeron - OS Six Inch, 1888-1913, Atgynhyrchwyd gyda chaniatâd Llyfrgell Genedlaethol yr Alban

GORAU 8 Erthyglau ar Hanes, Harbwr ac Archeoleg Aberaeron

Hanes Lleol Aberaeron, Ceredigion, Cymru. ✅ Erthyglau gan Gymdeithas Hanesyddol Ceredigion. ✅ Ymchwil. ✅ Archeoleg. ✅ Treftadaeth. ✅ Adeiladau a Phensaernïaeth. ✅ Diwylliant.

Hanes Aberaeron, (Seisnigeiddiwyd yn flaenorol fel Aberayron) archeoleg a hynafiaethau. yn dref glan môr hanesyddol yng Ngheredigion (Sir Aberteifi yn wreiddiol), Gorllewin Cymru. Wedi’i leoli ar arfordir Bae Ceredigion, rhwng Aber-arth ac Ffos-y-ffin.

Mae ardal gadwraeth Aberaeron yn un o 13 ardal gadwraeth yn sir Ceredigion. Mae Ardaloedd Cadwraeth wedi’u dynodi i gadw a gwella cymeriad arbennig ardaloedd o ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol. Dewisir yr ardaloedd cadwraeth hyn yn ôl ansawdd yr ardal gyfan, gan gynnwys cyfraniad unigolion allweddol neu grwpiau o adeiladau, coed, mannau agored a strydlun.

I gael y wybodaeth lawn, gan gynnwys gwybodaeth am ddynodiadau, dylai unigolion gysylltu ag adran gynllunio Cyngor Sir Ceredigion.

Ym mha sir mae Aberaeron?

Mae Aberaeron (a Seisnigwyd gynt fel Aberayron) yn ward glan môr, ward gymunedol ac etholiadol yng Ngheredigion, Cymru.

Beth yw poblogaeth Aberaeron?

Poblogaeth Aberaeron oedd 1,520 yn 2001, gan ostwng i 1,422 yng nghyfrifiad 2011.

Pa mor bell yw Aberaeron o Aberystwyth?

Y pellter rhwng Aberaeron ac Aberystwyth ar y ffordd yw 16.3 milltir.

Pa mor bell yw Cei Newydd Wales o Aberaeron?

Y pellter rhwng Cei Newydd ac Aberaeron ar y ffordd yw 7.5 milltir.

 • Harbourmaster Hotel Aberaeron - Darganfyddwch archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion
 • Harbwr mewn cychod Aberaeron ar lanw isel - Darganfyddwch archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion
 • Pier Aberaeron - Darganfyddwch archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion
 • Cychod Harbwr Aberaeron - Darganfyddwch archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion
 • Harbwr Aberaeron ar lanw isel - Darganfyddwch archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion
 • Llun o'r awyr o Harbwr Aberaeron - Darganfyddwch archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion
 • Cychod a harbwr Aberaeron - Darganfyddwch archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion

Lluniau Hanes Aberaeron
Vanished and Vanishing Sir Aberteifi - Bont Cottage Aberaeron
Bwthyn Bont Aberaeron
Sir: Ceredigion
Cymuned: Aberaeron
Sir Draddodiadol: Sir Aberteifi
Cyfeirnod Map SN46SE
Cyfeirnod Grid SN4593862877
Plwyf Canoloesol
Cantref: Uwch Aeron
Commote:
 Anhuniog
Plwyf Eglwysig: 
Llanddewi Aberarth, Acres: 4050.288
Henfynyw (Upper), Acres: 233.479
Henfynyw (Lower), Acres: 2041.895
Cant y Plwyf: Ilar
Ffiniau Etholiadol:
Aberaeron
Adeiladau RhestredigAberaeron
Henebion RhestredigAberaeron
Hanes a Harbwr Aberaeron Ceredigion
Harbwr Aberaeron

Ers 1909 mae Cymdeithas Hanes Ceredigion wedi cyhoeddi erthyglau a ysgrifennwyd am archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion, mae llawer o’r erthyglau hyn a argraffwyd yn y Cylchgrawn Ceredigion, yn ymwneud â hanes Aberaeron.

Mae’r gymdeithas hefyd wedi cynhyrchu tair cyfrol sirol, o dan yr enw cyfres Hanes Sir Aberteifi, mae’r cyhoeddiadau gwybodus, dysgedig, cynhwysfawr ac ysgolheigaidd hyn yn cofnodi hanes Sir Gynhanesyddol, gynnar a modern Sir Aberteifi.

1. Hanes Lleol

 • Nid oedd Aberaeron yng Ngheredigion yn ddim mwy na chwpl o dai ym 1800
 • Cynlluniwyd ac adeiladwyd Aberaeron Ceredigion ym 1805 gan y Parch Alban Thomas Jones
 • Adeiladwyd harbwr Aberaeron ym 1808
 • Mynychodd Aberaeron Ceredigion Cymru gan longau arfordirol bach ym 1810
 • Adeiladwyd Aberaeron, Eglwys y Drindod Sanctaidd ym 1835
 • Mae Aberaeron, Ceredigion yn dioddef llifogydd gweinydd ym 1881, gan niweidio pont y dref
 • Codwyd “tramcar” Aberaeron Cymru Gondola ym 1881
 • Ailadeiladwyd Pont Aberaeron ym 1881
 • Agorodd Rheilffordd Aberaeron ym 1911
 • Caeodd Rheilffordd Aberaeron ym 1951

Yn 1808, adeilad Harbwr Aberaeron, gellir dweud i’r dref gael ei geni pan basiwyd Deddf yr Harbwr. Roedd angen Deddf Seneddol er mwyn galluogi Alban Thomas Jones Gwynne i osod tollau a thaliadau. Yn y Ddeddf hon, dyddiedig 1 Awst, 1807, dynodir y perchennog fel Alban Thomas Jones Gwynne, clerc, arglwydd maenor dywededig Llyswen, fel arall Aberayron. Dechreuwyd adeiladu’r pileri newydd a symud y glannau graean yn 1808 dan oruchwyliaeth William Green o Aberystwyth ac Edward Ellis o’r Chancery ar gost o tua £6000. Cwblhawyd y pileri erbyn 1809 a chloddiwyd yr harbwr mewnol ar ôl 1811. Cwblhawyd yr harbwr yn llawn ym 1816.

Yn 1810, Mae Rees, yn ei “Disgrifiad o Sir Aberteifi,” ym 1810, yn sôn am Aberayron fel un “yn aml yn cael ei fynychu gan longau arfordirol bach, sy’n cyfleu’r ŷd, a chynnyrch arall yr ardal i farchnadoedd Lloegr. Mae’r harbwr wedi gwella’n fawr yn ddiweddar trwy godi pier, ar gyrion y Parch Alban Thomas Jones Gwynne, o Tyglyn, a gafodd Ddeddf Seneddol at y diben hwn. Mae wedi bod o ddefnydd mawr i’r llongau, ac mae gobaith y bydd hyn yn dod yn harbwr sylweddol. Hefyd, sefydlwyd marchnad yma, sy’n addo bod yn gyfleustra gwych i’r rhan hon o’r wlad. Ger y dref mae rhai olion caer hynafol o’r enw Castell Cadwgan, y credir iddi gael ei chodi gan y Brenin Cadwgan, tua 1148.”

Yn 1814, adeiladwyd pont wreiddiol Aberaeron. Adeiladwyd y bont ar sylfeini bas ac yn dilyn ei hadeiladu yn y cyfamser roedd y bont wedi gweld llawer o atgyweiriadau. Defnyddiwyd craig a chwarelwyd o lan yr afon, i fyny’r afon, wrth ymyl yr afon Aeron ar gyfer adeiladu tai, a defnyddiwyd carreg a gymerwyd o wely’r afon i lawr yr afon fel balast ar gyfer llongau gwag sy’n gadael yr harbwr. Yn dilyn hynny, newidiwyd llif yr afon, gan ostwng gwely’r afon o dan y bont a gwanhau ei sylfeini. Fe wnaeth llifogydd difrifol ym 1881 ddifrodi pont y dref gan groesi afon Aeron ac yn dilyn hynny ailadeiladwyd y bont.

Mae Aberaeron Shipbuilding, yn ystod deugain mlynedd, yn gweld hanner cant i saith deg o longau yn cael eu hadeiladu. Gallai David Jones lunio llong o’r drafft dylunio gorau, tunelledd, ffigur, ffitiadau mastiau, rigio, ac ati, er nad oedd yn gwybod dim am fecaneg llyfrau; ac, yn fwy rhyfeddol, yn gyntaf gwnaeth fodel bach perffaith o’r llong i’w hadeiladu mewn union gyfran a realiti. Yn ystod dyddiau mawr adeiladu llongau roedd un neu ddwy o longau yn cael eu hadeiladu ar yr un pryd ym mhob un o’r tair iard adeiladu llongau. Buddsoddwyd yr arian a wnaed yn y fasnach adeiladu mewn llongau. Roedd gan bob teulu gyfran mewn llongau, fel mewn rhwydi penwaig. Yn ystod deugain mlynedd adeiladwyd rhwng hanner cant a saith deg o longau yn Aberayron.

Yn 1835, adeiladwyd Eglwys wreiddiol y Drindod Sanctaidd, Aberaeron, ar gyfer y Cyrnol Gwynne gan Edward Haycock o’r Amwythig. Ailadeiladwyd yr eglwys yn ddiweddarach ym 1872 a’i chysegru ym 1875, a’i hadeiladu i arddull Gothig gynnar gan Middleton & Goodman o Cheltenham.

Yn 1876, Ffurflen y cyfrifiad ar gyfer co. Mae Aberteifi, sydd newydd ei gyhoeddi, yn rhoi ardal o 387 erw serth i Ardal Drefol Aberayron (sydd, trwy Orchymyn Bwrdd Llywodraeth Leol, a ddaeth i rym ar 20fed Medi, 1892. Yn cynnwys rhannau o blwyfi sifil Henfynyw a Llanddewi Aberarth), gyda 375 tai anghyfannedd, lle mae 1,331 o bobl yn byw.

Ym 1881, adeiladwyd gondola Aberaeron wedi’i atal dros dro o gebl. Fe’i sefydlwyd yn wreiddiol i ganiatáu i’r Capten John Evans gysylltu ei gartref â’i felin lifio coed ar y lan gyferbyn, ar ôl llifogydd difrifol a ddifrododd bont isaf y dref ym 1881. Erbyn y flwyddyn ganlynol 1882, roedd Capt Evans yn agor ei “dramcar” i’r cyhoeddus ar ddiwrnodau teg. Cafodd y gondola ei winsio ar draws afon Aeron gan gynorthwyydd ac roedd y pris dychwelyd yn un geiniog. Gyda’i boblogrwydd daeth yn fuan yn cael ei alw’n “gerbyd bach” (cerbyd bach). Roedd y cebl a oedd yn ymweld wedi gostwng y cebl i wely’r afon i basio ar lanw uchel, i gyrraedd neu adael ardal yr harbwr. Ar ôl pob haf, symudwyd yr offer o’r harbwr a’i storio dros y gaeaf. Erbyn 1885 roedd y tafarnwr a’r masnachwr glo Evan Loyn wedi gosod ei fersiwn ei hun o’r reid. Y gondola a elwir bellach yn “Aeron Express” ym mis Gorffennaf 1896, talwyd 1,000 o docynnau hanner ceiniog am y reid, ac erbyn haf 1901 roedd y reid wedi cludo tua 12,500 o deithwyr a oedd yn talu ffioedd. Parhaodd y reid i weithredu tan ddechrau’r 1930au. Fe wnaeth replica groesi’r afon am sawl blwyddyn ar ddiwedd yr 1980au a dechrau’r 1990au.

Ym 1911, agorodd Rheilffordd Aberaeron, ar gost o dros £ 80,000 i’w adeiladu. Roedd y Contract Rheilffordd am £ 72,864, ac roedd y gost adeiladu derfynol yn fwy na £ 80,000. Rhaid priodoli’r wyrth hon yn bennaf i Mr. Harford. Gorsaf Aberayron oedd terfynfa’r hen Reilffordd Llanbedr Pont Steffan, Aberayron a Cei Newydd Ysgafn.

Ym 1951, caeodd Rheilffordd Aberaeron i deithwyr, ac ym 1965 rhoddodd y gorau i gludo nwyddau. Caeodd y rhan rhwng Cyffordd Aberaeron a seidin Green Grove a oedd yn gwasanaethu Hufenfa Felin Fach ym 1973.

1.1 Bont Cottage, Aberaeron

Transactions of the Cardiganshire Antiquarian Society, Vol 2, No 1

1.2 The Birth and Growth of Aberayron

Transactions of the Cardiganshire Antiquarian Society, 1926, Vol 4

1.3 Aberaeron Landmarks – By Gwilym Jones – 53

Ceredigion – Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi, 1950 Cyfrol I Rhifyn 1

1.4 Aberaeron: The Community and Seafaring, 1800-1900 – By David Lewis Jones

Ceredigion – Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi, 1969 Cyfrol VI Rhifyn 2

1.5 Notes on Aberaeron – By Gwilym M. Jones- p285

Ceredigion – Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi, 1970 Cyfrol VI Rhifyn 3

1.6 The Architecture of Aberaeron – By J. E. Griffiths – p295

Ceredigion – Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi, 1970 Cyfrol VI Rhifyn 3

1.7 The planning of Aberaeron – By Henry Phythian-Adams – p389

Ceredigion – Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi, 1979 Cyfrol VIII Rhifyn 4

1.8 Aberaeron Before The Harbour Act of 1807 – By D. L. Jones – p363

Ceredigion – Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi, 1983 Cyfrol IX Rhifyn 4

1.9 A Group of Burnt Mounds at Morfa Mawr, Aberaeron – By George Williams – p181

Ceredigion – Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi, 1985 Cyfrol X Rhifyn 2

Yn ôl i’r brig ↑

Gwesty Harbourmaster Aberaeron - Adeiladwyd ar gyfer yr Harbourmaster, gyda thafarn ar y llawr cyntaf. Daeth yn adnabyddus fel yr Harbourmaster yn gynnar yn y 1960au.
Gwesty Harbourmaster Aberaeron – Adeiladwyd ar gyfer yr Harbourmaster, gyda thafarn ar y llawr cyntaf. Daeth yn adnabyddus fel yr Harbourmaster yn gynnar yn y 1960au.

2. Mynegai Cyfnodolion

Mynegai i Ceredigion Journal, Cyfrolau I-X, 1950-84

 • Aberaeron, iv:119; ix:181,182,183
  • Aeron woollen mills, vi:lll,117
  • and the James family of Tyglyn Aeron iv, 196-7
  • architecture, vi:295-8
  • argraffu, viii:204
  • Bar, vi:203
  • bibliography, iv:299
  • blacksmiths, iv:224; vi:100
  • bridge, i:53-5; vi:292; ix:378-9
  • castle, iii:68
  • chapel-of-ease, iv:121
  • clwb cyfeillgar, iii:24comisiwn tir, iv:356,372
  • corn mill, vi:97
  • county hall, i:56; vi:288,290
  • court leet records, vi:286
  • craftsmen, vi:91
  • eisteddfod, 1864, v:364
  • emigration
   • see Aberaeron: ymfudo
  • exports, 18c, vi:202
  • fire brigade, ix:360
  • fishing fleet, i:58-9
  • friendly society
   • see Aberaeron : clwb cyfeillgar
  • harbour, vi:203-08,211; ix:377
  • Harbour Act, 1807, vi:201,203-05,207; vii:274
  • herring boats, vi:202
  • herring fishing, vi:121
  • herring trade, i:57-9
  • Holy Trinity Chapel, vi:292,293; viii:407; ix:168;x:86,88
  • hospital, vi:293
  • iforiaid, iii:28
  • imports, 17c, vi:201
  • ivorites
   • see Aberaeron: iforiaid
  • labourers’ diet,1837, x:42
  • limekilns, vi:203,209,289
  • map, ii:262
  • mill and forge, v:121
  • neuadd y dre, v:368
  • Peniel chapel, v:368; vi:293
  • Petty Sessions, vi:288
  • pier, i:61; v:367-8; vi:203-07
  • planning of, viii:404-07
  • poblogaeth, v:369
  • population
   • see Aberaeron: poblogaeth
  • port and harbour, i:57-62
  • public free library, vi:290
  • salt imports, vii:273
  • schools, i:62, x:369
   • British school, ii:155; iv:358,367,372
   • Commercial and Navigation school, vi:224
   • Girls’ school, ii:152
   • Grammar school, ix:199
   • Intermediate school, viii:53-60,62
   • National school, vi:293; x:94
   • National schoolhouse
    • see Aberaeron: schools: Ysgoldy
    • Cenedlaethol
   • secondary school
    • see Aberaeron: schools: ysgol uwchradd
   • Ysgol Glan y Môr, vi:288, 292
   • ysgol uwchradd, ix:181
   • Ysgoldy Cenedlaethol, v:369
  • shipbuilding, vi:217-22; viii:305
  • stocks, vi:290
  • streets
   • see Aberaeron: strydoedd
  • strydoedd, v:369
  • Tabernacl CM. chapel, iv:116; v:368; vi:293
  • trading records, vii:273
  • Trinity chapel, x:86
  • turnpike gate, ii:106; vi:28
  • warehouses, i:56
  • Wesleyan chapel, vii:293
  • woollen mills, vi:lll,117
  • workhouse, v:369; vi:293; viii:251-2,255,274
  • ymfudo, ii:167
   • see also Aberayron
 • Aberaeron and Bristol Navigation Company, vi:210
 • Aberaeron Benefit Society, vi:288
 • Aberaeron billhook, iv:213; vi:90,103
 • Aberaeron Club, ix:383-4; x:45
 • Aberaeron Ganol, i:56; vi:290; ix:382
 • Aberaeron Isaf (small holding), i:56
 • Aberaeron Isaf (straw thatched house), vi:289; ix:382
 • Aberaeron Monumental Works, viii:352
 • Aberaeron Mutual Protection Club, iv:169
 • Aberaeron Rural District Council, iv:280
 • Aberaeron shovel, v:121; vi:103
 • Aberaeron Steam Navigation Company
  • see Aberayron Steam Navigation Company
 • Aberaeron Steam Packet Company, vi:210, 212-14
 • Aberaeron Ucha, inn, tavern and brewery, ix:382
 • Aberaeron Uchaf, i:54,56-7; vi:289,290
 • Aberaeron Union, viii:246-9,251-2,263,274
 • Aberaeron Urban District Council, iv:280
 • Aberaith, x:82
 • Aberarth
  • see Aber-arth
 • Aberayron Deep Sea Fishing Company, vi:215, 218
 • Aberayron Mutual Ship Insurance Society Ltd., vi:228
 • Aberayron Steam Navigation Company, ii:99; vi:210-12

Yn ôl i’r brig ↑

Y Parch Alban Thomas Jones Gwynne, o Dy-Glyn, a gafodd, yn 1807, weithred seneddol, dan yr awdurdod yr adeiladodd ddwy bier wrth geg afon Aeron, gyda glanfeydd, craeniau a stordai cyfleus, yn traul o tua £ 6000.
Y Parch Alban Thomas Jones Gwynne, o Dy-Glyn, a gafodd, yn 1807, weithred seneddol, dan yr awdurdod yr adeiladodd ddwy bier wrth geg afon Aeron, gyda glanfeydd, craeniau a stordai cyfleus, yn traul o tua £ 6000.

3. Darluniau a Hen Luniau

Mynegai i Darluniau, Cylchgrawn Ceredigion, Cyfrolau I-X, 1950-84

 • Aberaeron harbour in 1832, facing vi:216 pl.9
 • Aberaeron harbour in the 1890s, facing vi:217 pl.10
 • Aberaeron in the 1850s. Ship-building at, facing vi:232 pl.11
 • Aberaeron waterwheel, facing v:117 pl.7

Yn ôl i’r brig ↑

4. Ysgolion ac Addysg

 • schools, i:62, x:369
  • British school, ii:155; iv:358,367,372
  • Commercial and Navigation school, vi:224
  • Girls’ school, ii:152
  • Grammar school, ix:199
  • Intermediate school, viii:53-60,62
  • National school, vi:293; x:94
  • National schoolhouse
   • see Aberaeron: schools: Ysgoldy
   • Cenedlaethol
  • secondary school
   • see Aberaeron: schools: ysgol uwchradd
  • Ysgol Glan y Môr, vi:288, 292
  • ysgol uwchradd, ix:181
  • Ysgoldy Cenedlaethol, v:369

Yn ôl i’r brig ↑

5. Diwydiant a Chrefftau

 • Aeron woollen mills, vi:lll,117
 • blacksmiths, iv:224; vi:100
 • corn mill, vi:97
 • craftsmen, vi:91
 • imports, 17c, vi:201
 • labourers’ diet,1837, x:42
 • limekilns, vi:203,209,289
 • map, ii:262
 • mill and forge, v:121
 • salt imports, vii:273
 • trading records, vii:273
 • warehouses, i:56
 • woollen mills, vi:lll,117
 • workhouse, v:369; vi:293; viii:251-2,255,274
 • Aberaeron and Bristol Navigation Company, vi:210
 • Aberaeron Monumental Works, viii:352
 • Aberaeron Steam Navigation Company
  • see Aberayron Steam Navigation Company
 • Aberaeron Steam Packet Company, vi:210, 212-14
 • Aberayron Deep Sea Fishing Company, vi:215, 218
 • Aberayron Mutual Ship Insurance Society Ltd., vi:228
 • Aberayron Steam Navigation Company, ii:99; vi:210-12

Yn ôl i’r brig ↑

6. Gweinyddiaeth Leol

 • county hall, i:56; vi:288,290
  • neuadd y dre, v:368
 • court leet records, vi:286
 • Petty Sessions, vi:288
 • Aberaeron Urban District Council, iv:280

Back to top ↑

7. Ysbyty ac Iechyd

 • hospital, vi:293

Yn ôl i’r brig ↑

8. Llongau, Adeiladu Llongau a Hanes Morwrol

Adeiladwyd Harbwr Aberaeron gan y Parch Alban Thomas Jones Gwynne, o Dy-Glyn, a gafodd, yn 1807, weithred seneddol i adeiladu’r porthladd, ar draul o tua £6000.

 • fishing fleet, i:58-9
 • harbour, vi:203-08,211; ix:377
 • Harbour Act, 1807, vi:201,203-05,207; vii:274
 • herring boats, vi:202
 • herring fishing, vi:121
 • herring trade, i:57-9
 • pier, i:61; v:367-8; vi:203-07
 • port and harbour, i:57-62
 • shipbuilding, vi:217-22; viii:305

Yn ôl i’r brig ↑

9. Eglwysi, Capeli a Chrefydd

 • Peniel chapel, v:368; vi:293
 • Tabernacl CM. chapel, iv:116; v:368; vi:293
 • Trinity chapel, x:86
 • Wesleyan chapel, vii:293

Yn ôl i’r brig ↑

10. Map Lleoliad

Gweld Map Mwy o Aberaeron

Cyd-drefnau X/Y: 245842, 262858
Lledred/Hydred: 52.24229813,-4.25926725
Lleoliad Cyfeirnod Grid: SN 4584 6285

Rhestr o Enwau Stryd yn Aberaeron, Syr Ceredigion (Sir Aberteifi), Cymru, y Deyrnas Unedig. Map ffordd, strydoedd, llwybrau, lleoedd ac adeiladau.

Rhestr o Enwau Stryd yn Aberaeron
A
Alban Court
Alban Square
Albert Street
O
Oxford Street
B
Beach Parade
Belle View Terrace
Belle Vue Gardens
Berllan Deg
Bridge Street
Broceri
Broddewi
Bryn-y-mor Terrace
Bro Allt-y-graig
Bro Yr Hafan
Bryn Road
Bryn-y-mor
P
Pant Y Gof
Panteg Road
Parc Ffos
Pen Y Bryn
Pen Cei
Peniel Lane
Penlon
Penmaesglas
Picton Terrace
Portland Place
Princes Avenue
C
Cadwgan Place
Cardigan Road
Castle Lane
Chalybeate Gardens
Chalybeate Street
Clos Pencarreg
Coed Y Bryn
Crown Place
Cylch Aeron
Q
Quay Parade
Queen Street
D
Darkgate Street
Dolheulog
Drury Lane
R
Regent Street
Rhiwgoch
Rhydfach
F
Fford Y Goitre
Ffordd Y Gaer
Ffordd Y Gogledd
S
Sgwan Alban
Sgwan Alban
Sgwan Alban
Ship Street
South Road
Stryd Buddug
Stryd Tyglyn
Stryd Y Bont
Stryd Y Fro
Stryd Y Tabernacle
G
Glan Y Mor
Glan-afon
Godre Rhiwgoch
Goetre Road
Greenland Terrace
Groes-ffordd
T
Tabernacle Street
The Terrace
H
Harbour Lane
Heol Crefftwyr
Heol Frenhines
Heol Gambia
Heol Gwyn
Heol Llyswen
Heol Tudor
Heol Y Bryn
Heol Y Dwr
Heol Y Farchnad
Heol Yr Odyn
Heol-y-tywysog
V
Vicarage Hill
Victoria Street
Vulcan Place
L
Lampeter Road
Lon Ganol
Lon Parc Y Fro
Lon Peniel
Lon Y Castell
Lon Y Felin
Lon Yr Hafen
Lower Regent Street
W
Water Street
Waterloo Street
Wellington Gardens
Wellington Street
Wernmeirch
M
Maes Iwan
Maes Y Meillion
Maes Yr Heli
Market Street
Masons Road
Y
Y Werydd
N
Newfoundland Terrace
North Parade
North Road
North Victoria Street

Yn ôl i’r brig ↑

11. A Topographical Dictionary of Wales

Cyhoeddwyd yn wreiddiol gan: Samuel Lewis, A Topographical Dictionary of Wales (Llundain, Pedwerydd argraffiad, 1849)

ABERAERON, neu ABERAYRON (ABERAERON), porthladd môr, a dyfrffordd yn codi, yn rhannol ym mhlwyf Hênvynyw, ond yn bennaf yn ardal Llandewy-Aberarth, rhan isaf cant o Ilar, sir Aberteifi, De Cymru. , 16 milltir (SW gan S.) o Aberystwith, a 23 (ENE) o Aberteifi; yn cynnwys 534 o drigolion. Mae’r pentref wedi’i leoli’n gytûn ar y ffordd o Aberteifi i Aberystwith, ym mhen eithaf Dyffryn Aëron, y mae ei ochrau yn sydyn yn sydyn, ac wedi’u gorchuddio â phren; ac ar lan bae Aberteifi, wrth fewnlifiad afon Aëron. Mae’r afon yma yn gwahanu plwyfi Hênvynyw a Llandewy-Aberarth, a, gyda rhai ffynhonnau yn y gymdogaeth, mae’n rhoi cyflenwad digonol o ddŵr i’r trigolion; mae’n enwog am frithyll ac eog, ac mae sawl melin ŷd ar ei glannau. Mae Aberaëron yn ddyledus am ei darddiad i’r diweddar Barch Alban Thomas Jones Gwynne, o Dy-Glyn, a gafodd, yn 1807, weithred seneddol, o dan yr awdurdod yr adeiladodd ddwy bier wrth geg afon Aëron, gyda glanfeydd, craeniau a stordai cyfleus, ar draul o tua £ 6000. Roedd y pier ar y gorllewin yn ganllath o hyd, a’r naw deg arall, a’r ddau wedi’u hadeiladu o gerrig; ond, o sefyllfa agored iawn y lle, nid oeddent yn ddigonol i roi amddiffyniad digonol i gychod rhag trais gwyntoedd gogledd-orllewinol. I gael gwared ar yr anghyfleustra hwn, roedd yn rhaid i’r perchennog presennol, y Cyrnol Gwynne, ymestyn y pier gorllewinol tua chanllath, gan ogwyddo i gyfeiriad y gogledd; sydd wedi cael ei effeithio. Mae golygfeydd Dyffryn Aëron yn arbennig o brydferth, ac, ynghyd ag awyrgylch morol y pentref, gall ei sefyllfa wedi ymddeol, a’i gyflwr sy’n gwella, olygu bod hwn, ar unrhyw gyfnod pell, yn lle cyrchfan sylweddol iawn yn ystod yr haf. Caniatawyd hyd at ddeg ar hugain o brydlesi newydd rai blynyddoedd yn ôl, ac yn unol â hynny mae nifer o dai wedi’u hadeiladu: mae swyddfa bost, a thŷ postio a gwesty rhagorol hefyd wedi’u sefydlu, gyda’r olaf yn rhoi i deuluoedd yr un faint o cysur a phreifatrwydd i unrhyw dafarndai yn y dywysogaeth. Yn 1835 cafwyd deddf ar gyfer gwneud a chynnal ffordd o’r Cei Newydd i’r lle hwn.

Mae’r porthladd yn aelod o borthladd Aberystwith, ac mae mewn cyflwr llewyrchus. Mae yna rhwng deg ar hugain a deugain o sloops yn perthyn iddo, o ddwy ar bymtheg i gant tunnell o byrthen, sy’n cael eu llywio gan oddeutu 120 o forwyr: maen nhw’n cael eu cyflogi’n bennaf i fewnforio glo a culm, ac mae dau ohonyn nhw’n masnachu’n rheolaidd â Bryste. Prif erthyglau mewnforio, ar ben hynny, yw groser a phren; ac o allforio, menyn a cheirch: mae yna bysgodfa penwaig broffidiol hefyd, lle mae tua deg ar hugain o gychod, gyda saith dyn i bob un, yn ymgysylltu. Ger y fynedfa i’r harbwr mae bar, sy’n sych ar y distyll. Mae siopau’r masnachwyr ar agor yn wythnosol, ddydd Mercher, ar gyfer derbyn corn; a chynhelir marchnadoedd ar gyfer darpariaethau, & c., bellach bob dydd Mercher a dydd Sadwrn, dan adain y Cyrnol Gwynne, perchennog y faenor: cynhelir ffair i logi gweision ar Dachwedd 13eg. Mae holl sesiynau chwarter y sir yn cael eu cynnal yma, ac mae sesiynau mân unwaith y mis, ar gyfer undeb cyfraith wael Aberaëron i gyd: mae un o lysoedd dyled y sir a sefydlwyd ym 1847 hefyd yn sefydlog yma, gydag awdurdodaeth dros yr undeb; a chynhelir leet llysoedd ar gyfer y faenor ym mis Mai a mis Hydref. Mae yna addoldai i anghytuno, a sawl ysgol. Mae’r undeb cyfraith wael y mae’r lle hwn yn ben arno, yn amgyffred pedwar ar ddeg o blwyfi a threfgorddau Ciliau-Aeron, Cydplwyv, Dihewyd, Hênvynyw, Kilkennin, Llanarth, Llanbadarn-Trêveglwys, Llandewy-Aberarth, Llandysilio-Gogo, Llanerchaeron, Llanllwchairn, Llansantfraid gyda Llanon, a Llanvihangel-Ystrad. Mae o dan arolygiaeth un ar bymtheg o warcheidwaid, ac mae’n cynnwys poblogaeth o fwy na 12,874.

Mae Mynach-dy, eiddo a phreswylfa Col. Gwynne, sydd ychydig bellter o’r pentref, i fod, o’i enw, sy’n dynodi “mynachlog,” yn sefydliad eglwysig bach yn y gorffennol: yn y tir mae rhai tumuli. , o’r enw Hên Gastell, o darddiad aneglur. Ar lan y môr, ger y pentref, mae gwersyll crwn, dynodedig Castell Cadwgan, ac i fod i gael ei adeiladu gan Cadwgan ab Bleddyn, tua 1148.

Yn ôl i’r brig ↑

11. Oriel

Yn ôl i’r brig ↑

13. Cyfeiriadau

 1. Samuel Lewis, ‘Abbey – Aberfraw’, yn A Topographical Dictionary of Wales (London, 1849), pp. 1-12. British History Online [cyrchwyd ar 8 Awst 2019].
 2. Map Aberaeron (Delwedd uchaf): Atgynhyrchwyd o dan drwydded Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC-BY-NC-SA) gyda chaniatâd Llyfrgell Genedlaethol yr Alban.
 3. Gweld: Mapiau hanesyddol o Aberaeron

Yn ôl i’r brig ↑

Rhai syniadau i rannu’ch Straeon isod!

Oes gennych chi gof ac nad ydych chi’n siŵr beth i’w ysgrifennu? Rydym wedi ei gwneud hi’n hawdd gyda rhai awgrymiadau a syniadau, dim ond meddwl am y lle hwn a’r pwysigrwydd a gafodd yn eich bywyd a gofyn i chi’ch hun:

 • Beth yw fy atgofion personol o fyw yma?
 • Sut mae wedi datblygu a siopau wedi newid dros y blynyddoedd?
 • Oes gennych chi stori am y traeth, y gymuned, ei bobl a’i hanes?
 • Dywedwch wrthym sut mae’n teimlo, gweld ffotograffau a delweddau o’r lle hwn eto?
 • Dywedwch wrthym eich hoff atgofion am y lle hwn?

Nod Cymdeithas Hanes Ceredigion yw cadw, cofnodi a hyrwyddo astudiaeth o archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion. Mae’r amcan hwnnw wedi aros yr un fath ers sefydlu’r Gymdeithas yn 1909, er bod ei enw wedi’i newid o Gymdeithas Hynafiaethwyr Ceredigion i Gymdeithas Hanes Ceredigion yn 2002.

Yn ôl i’r brig ↑

14. Cysylltiadau allanol

Gweler:
Mynegai | Trefi yng Ngheredigion | Pentrefi yng Ngheredigion | Safleoedd Hanesyddol yng Ngheredigion | Adeiladau Rhestredig Ceredigion | Henebion Rhestredig Ceredigion | Ardaloedd Cadwraeth Ceredigion | Parciau a Gerddi Ceredigion
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x