Mapio Hanesyddol Llandysul - OS Six Inch, 1888-1913, Atgynhyrchwyd gyda chaniatâd Llyfrgell Genedlaethol yr Alban

Hanes Llandysul

Llandysul a’i archeoleg, hynafiaethau a hanes. Yn dref yng Ngheredigion (Sir Aberteifi yn wreiddiol), Gorllewin Cymru. Lleolir y dref farchnad rhwng Ffostrasol a Phencader.

Mae ardal gadwraeth Llandysul yn un o 13 ardal gadwraeth yn sir Ceredigion. Mae Ardaloedd Cadwraeth wedi’u dynodi i gadw a gwella cymeriad arbennig ardaloedd o ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol. Dewisir yr ardaloedd cadwraeth hyn yn ôl ansawdd yr ardal gyfan, gan gynnwys cyfraniad unigolion allweddol neu grwpiau o adeiladau, coed, mannau agored a strydlun.

I gael y wybodaeth lawn, gan gynnwys gwybodaeth am ddynodiadau, dylai unigolion gysylltu ag adran gynllunio Cyngor Sir Ceredigion.

 • Gwaith cerfiedig yn Eglwysi Sir Aberteifi - Croeshoeliad yn Llandysul
 • Gwaith cerfiedig yn Eglwysi Sir Aberteifi - ffenestr yn Llandysul
 • Pethau wedi'u Gweld yn Sir Aberteifi - Cwch Pysgod yn Llandysul
 • Cynllun Pen Coed Foel
 • Cynllun safle Craig Gwrtheyrn
 • Cynllun safle Castell Gwynionydd
Lluniau Hanes Llandysul
Cynllun Pen Coed Foel
Cynllun Pen Coed Foel (Pencoed-y-foel)
Sir: Ceredigion
Cymuned: Llandysul
Sir Draddodiadol: Sir Aberteifi
Cyfeirnod Map SN44SW
Cyfeirnod Grid SN4175040690
Plwyf Canoloesol
Cantref: Is Aeron
Commote:
 Gwynionydd
Plwyf Eglwysig: 
Llandysul, Acres: 17565.536
Bangor, Acres: 1460.425
Cant y Plwyf: Troedyraur
Ffiniau Etholiadol:
Tref Llandysul
Adeiladau RhestredigLlandysul
Henebion RhestredigLlandysul
Gwaith cerfiedig yn Eglwysi Sir Aberteifi - Croeshoeliad yn Llandysul
Gwaith cerfiedig yn
Eglwysi Sir Aberteifi –
Croeshoeliad yn Llandysul

Ers 1909 mae Cymdeithas Hanes Ceredigion wedi cyhoeddi erthyglau a ysgrifennwyd am archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion, mae llawer o’r erthyglau hyn a argraffwyd yn y Cylchgrawn Ceredigion, yn ymwneud â hanes Llandysul.

Mae’r gymdeithas hefyd wedi cynhyrchu tair cyfrol sirol, o dan yr enw cyfres Hanes Sir Aberteifi, mae’r cyhoeddiadau gwybodus, dysgedig, cynhwysfawr ac ysgolheigaidd hyn yn cofnodi hanes Sir Gynhanesyddol, gynnar a modern Sir Aberteifi.

1. Hanes Lleol

Henebion Cofrestredig yn Llandysul, Ceredigion..
Mae henebion rhestredig (a elwir hefyd yn henebion hynafol rhestredig, neu SAMs) yn safleoedd o bwysigrwydd archeolegol gyda diogelwch cyfreithiol penodol rhag difrod neu ddatblygiad.

 • Castell Gwynionydd
 • Castell Hywel
 • Craig-Gwrtheyrn
 • Pen Coed-Foel Camp
 • Tomen Rhyd-Owen

Detholiad o ‘A Topographical Dictionary of Wales‘ gan Samuel Lewis 1833

“LLANDYSSIL (LLAN-DYSUL), plwyf, yn rhannol yng nghant TROEDYRAUR, ac yn rhannol yn ardal MOYTHEN, sir CARDIGAN, SOUTH WALES, 8 milltir (E) o Castell Newydd Emlyn, ar y ffordd i Llanbedr-pont-steffan, yn cynnwys 2724 o drigolion . Mae’r lle hwn yn deillio o’i enw o gysegriad ei eglwys i Sant Tysilio, sant Prydeinig amlwg a ffynnodd yn ystod rhan gynharach y chweched ganrif. Fe’i lleolir yn rhan ddeheuol y sir, sy’n ffinio â Sir Gaerfyrddin, ac mae’n cynnwys bron i bum mil ar hugain erw o dir, gan ffurfio dwy brif raniad, o’r enw Llandyssil Is Cerdin a Llandyssil Uwch Cerdin, y mae’r cyntaf ohonynt yn y cant o Troedyraur, a’r olaf yn un Moythen. Mae’r plwyf wedi’i ffinio ar y de gan afon Teivy, sy’n ei gwahanu oddi wrth blwyf Llanvihangel-ar-Arth, yn sir Caerfyrddin, ac mae nant Clettwr yn ei croestorri, sy’n disgyn i’r afon honno, ac yn yr un modd gan sawl llai nentydd, sy’n llednant i’r ddau. Fe’i rhennir yn saith pentrefan, sydd, serch hynny, yn cynnal eu tlodion gyda’i gilydd, ac ym mhob un ohonynt, ac eithrio’r hyn y mae eglwys y plwyf wedi’i leoli ynddo, roedd yn gapel rhwyddineb gynt, ac mae pob un ohonynt wedi cwympo’n adfeilion . Yr arwyneb yw’r hyn a elwir fel arfer, yn y rhan hon o’r wlad, yn fynyddig, y ddaear mewn rhai achosion yn codi i fryniau conigol o ddrychiad sylweddol, ac mae nifer o ddyffrynnoedd cul yn croestorri: mae’r pridd yn gyffredinol yn garegog a bas, ond mae’n dda wedi’i addasu ar gyfer diwylliant haidd a cheirch, sef y prif fathau o rawn a godir yma: ger Waun Ivor mae rhai corsydd mawr. Mae’r pentref, sydd i raddau helaeth ac o ymddangosiad diddorol, wedi’i leoli’n ddymunol ar gyrhaeddiad hyfryd o afon Teivy, y mae’r dyffryn sy’n ffinio â hi wedi’i hamgáu yma gan olyniaeth o fri coediog beiddgar a chyfoethog, bob yn ail â llu o greigiau diffrwyth. , a gwaddodion uchel o gymeriad garw, yn ffurfio golygfeydd o harddwch a mawredd mawr: mae’r golygfeydd o’r tiroedd uwch yn cofleidio rhai rhagolygon dymunol a helaeth dros y wlad gyfagos a Dyffryn cain y Teivy. Ymhlith y gwrthrychau diddorol niferus sy’n cyfoethogi’r golygfeydd yn y rhan hon o’r dyffryn mae, pont hybarch dros y Teivy, twr yr eglwys sy’n codi uwchben y coed y mae wedi’i embosomio ynddo, plasty bach cain ar lan dde’r afon , a GilvâchWen, yng nghanol planhigfeydd moethus, gyda choedwigoedd crog yn gefn iddynt, sy’n cyrraedd copa’r uchelfannau sydd ar ddod. Mae Alltyrodin, sedd John Lloyd, Ysw., Yn blasty modern cain, wedi’i adeiladu ar arddeliad bryn serth yn codi o lan yr afon Clettwr, ac wedi’i gysgodi rhag y gwyntoedd brwd, sydd ar adegau yn rhuthro trwy’r dingl, gan y planhigfeydd ffyniannus y mae wedi’u hamgáu ynddynt: mae’r llyfrgell wedi’i chyfoethogi â chasgliad gwerthfawr o lawysgrifau achyddol Cymru. Mae’r tiroedd ar lan arall yr afon wedi’u gosod allan yn chwaethus ac yn ddoeth. Roedd teulu Lloyd yn wreiddiol o Castle Hywel, plasty hynafol sydd wedi bod yn anghyfannedd ers amser gan ei berchennog, ac sydd bellach yn ffermdy. Mae Waun Ivor, preswylfa’r Parch. D. Bowen, yn dŷ genteel, wedi’i leoli’n hyfryd ar lan yr afon Teivy, ac yn arwain o’i thiroedd tebyg i barc golygfa hardd a hyfryd o bont Llanvihangel-ar-Arth , ac eglwys y plwyf hwnnw, wedi’i lleoli ar gopa uchder coediog cyfoethog yn crogi dros yr afon. Plasty bach ond cain yw Gilvâch Wen, sedd y Parch. Thomas Lloyd, sy’n ffurfio un o’r gwrthrychau mwyaf pleserus ar lannau’r Teivy: mae wedi’i leoli’n hyfryd yng nghanol llwyni trwchus, ac mae moethus a helaeth yn gefn iddo. coedwigoedd; ond o warediad doeth y coed, mae’r tŷ, gyda’r afon yn troelli oddi tano, yn ffurfio nodwedd amlwg a hardd yn y dirwedd. Cynhelir marchnad wythnosol ddydd Iau; ac mae’r ffeiriau ar Chwefror 11eg, y dydd Iau cyn Palm-Sunday, Mehefin 21ain, Medi 19eg, a Tachwedd 11eg. Mae’r byw yn cynnwys rheithordy a ficerdy, yn archddiaconiaeth Aberteifi, ac esgobaeth Dewi Sant: mae’r rheithordy, sy’n sinecure sydd wedi’i atodi i brifathrawiaeth Coleg Iesu, Rhydychen, wedi’i raddio yn llyfrau’r brenin ar £ 12.16 . 8 .; graddir y ficerdy, a ollyngir, yn £ 10, wedi’i gynysgaeddu â grant seneddol o £ 2000, ac ym nawdd Esgob Dewi Sant. Mae’r eglwys, sydd wedi’i chysegru i Sant Tysilio, yn strwythur hynafol, sy’n arddangos dognau yn arddulliau olynol pensaernïaeth Lloegr, gyda thŵr sgwâr yn y pen gorllewinol: mae’n cynnwys corff ac eiliau, ac o’i sefyllfa mae’n nodwedd ddiddorol yn y pentref. Ar garreg sy’n ffurfio’r fynedfa i’r fynwent mae arysgrif hynafol. Mae yna addoldai ar gyfer Annibynwyr, Methodistiaid Calfinaidd a Wesleaidd, ac Undodiaid. Mae tri deg swllt y flwyddyn, a godir ar fferm o’r enw Cwmoidw, yn cael eu dosbarthu’n flynyddol ymhlith tlodion y plwyf hwn, yn ôl disgresiwn perchennog Gilvâch Wen. Mae yna lawer o olion hynafiaeth diddorol yn y plwyf, ac yn eu plith mae sawl carneddau, neu domenni cerrig sepulchral: mae pedwar o’r rhain bron yn gyfagos, ac wrth agor un ohonyn nhw, o fewn yr ychydig flynyddoedd diwethaf, tair ffiol pridd anghwrtais a’r lludw canfuwyd o esgyrn dynol. Mae llawysgrif Gymraeg o’r unfed ganrif ar bymtheg yn cynnwys yr hysbysiad a ganlyn, a allai efallai daflu rhywfaint o oleuni ar darddiad yr olion hyn: “A. D. 1131, 5ed o Ebrill, ymladdwyd brwydr enbyd yn y plwyf hwn, rhwng Llewelyn ab Iorwerth a Davydd ab Owain, lle bu’r cyntaf yn llwyddiannus, a gladdodd y lladdedigion o dan y ffordd, lle mae’r marciau’n ymddangos hyd heddiw. ” Yn ôl yr un llawysgrif, ymladdwyd brwydr arall yma, ym 1250, rhwng dynion Bangor, yng Ngogledd Cymru, a Davydd ab Cadivor: pasiodd y cyntaf ryd y Rhyd Owain ar doriad dydd ar yr 8fed o Fawrth, a daeth ar ei draws Einon, a oedd wedi dod i gymorth Davydd, gyda rhwng chwech a saith mil o filwyr traed a chwe chant o wyr meirch: achosodd y ddau bennaeth hyn i gloddio ffos ddwfn er mwyn eu hamddiffyn; ond mae terfyniad sydyn y llawysgrif yn y lle hwn yn gadael mater y frwydr yn anhysbys. Mae yna, mewn gwahanol rannau o’r plwyf, sawl twmpath artiffisial, yr ymddengys iddynt gael eu coroni yn hynafol â chaerau bach: dywedir bod un o’r rhain, mewn man y mae Cîl y graig yn nodi safle Castell Abereinon y sylwyd arno yn yr anrhydeddau Cymreig, a dywedir iddo gael ei godi gan Maelgwyn, tua’r flwyddyn 1205. Mae un arall, ger yr afon Clettwr, i fod i dynnu sylw at safle castell o’r enw Castell Humphrey, yn ôl pob tebyg gan ryw anturiaethwr Normanaidd, a oedd wedi sicrhau meddiant o’r diriogaeth, a adeiladodd y gaer, a gafodd ei chryfhau a’i gwella wedi hynny, ym 1150, gan Hywel ab Owain Gwynedd, y cafodd yr enw Castell Hywel ohoni. Ychydig yn is na’r Alltyrodin Arms, yn y pentref, mae’r rhyd o’r enw Rhyd Owain, a ddeilliodd yr enw hwnnw, yn ôl traddodiad y wlad, o’r ffaith bod Owain Gwynedd wedi rhydio’r afon yn y lle hwn, yn un o’i oresgyniadau yn Ne Cymru. ; ac yn ei ymyl mae crug, o’r enw Tommen Rhyd Owain, lle mae’n debyg y claddwyd rhyw bennaeth enwog. Ar fryn uwchben yr eglwys mae olion bach o gastell hynafol, gyda thiwmwlws wedi’i ffosio, y mae’n debyg ei fod yn sefyll ar ei ôl: mae’r castell hwn, nad oes unrhyw gyfrif wedi’i gadw naill ai mewn hanes na thraddodiad, i fod i fod yn gartref barwnol. o arglwyddi Gwynionydd, ac wedi bod yn bennaeth yr arglwyddiaeth honno. Y gwariant blynyddol cyfartalog ar gyfer cynnal a chadw tlodion y plwyf cyfan yw £ 993.14., Swm ohono, £ 476.2. yn cael ei godi ar y rhan Is Cerdin ohono. ”

Yn ôl i’r brig ↑

2. Mynegai Cyfnodolion

 • Llandysul
  • almshouses, i:140
  • anghydffurfiaeth, iv:96,98,99,108,110
  • argraffu, viii:204
  • bells, i:131-6
  • bibliography, iv-.304
  • blacksmith, vi:100
  • brassband
   • see Llandysul : seindorf bres
   • see also Llandysul : fife band
  • bridge, i:118,119,137-9; iii:109; viii:351
  • bronze collar, iv-.89
  • cairns,ix:268
  • caseg fedi (com dolly), ix:312-1. 3
  • castles, iii:60-1,68
  • ceffyl pren, ix:307,314
  • cerddoriaeth, vi:306,307
  • church, i:131 ; ii:108-16; iii:107; iv:117, 119; v:424-31
  • churchwardens,ii:108-16
  • coelion, viii:4.55,467
  • coffee tavern, iv:178-9
  • cricket team, iv:177
  • curates, i:123
  • early Christian settlement site, iii:107,112
  • early history, iii:101-13
  • Ebenezer independent chapel, iv:156,160
  • emigration, ii:167,229; x:50
  • fairs, iii:110,112; iv-.219; viii:86
  • fife band, viii:30
  • Horeb chapel, vi:53,57,75; viii:349
  • iforiaid
   • Ceredig, iii:28
   • Tyssul Sant, iii:28,29
  • ivorites
  • see Llandysul : iforiaid
  • land question
  • see Llandysul : pwnc y tir
  • Lôn Porth , ii:115
  • market stores, viii:26,27,34,35,36
  • Methodists, i:126
  • mills, i:117
  • Mona house, viii:35
  • music
   • see Llandysul : cerddoriaeth
  • nonconformity
   • see Llandysul : anghydffurfiaeth
  • paupers, settlement of, i:120,129-31
  • Penybont baptist chapel, iv:146,156,160; viii:26,36,37,39,48
  • population, iv:152-4
  • Porth Hotel, viii:55
  • printers
   • see Llandysul : argraffu
   • see also Gwasg Gomer
  • public houses, ii:112-15
  • pwnc y tir, iv-.356
  • railway, v-.316; viii:334
  • Reading room, ii:115
  • school board, iii:210,212,214
  • schools, ii:109-11,139,141,146; iv:155; vi:47,87
   • Charity school, i:123,132
   • grammar school, iv:155; viii:57; ix:199
   • intermediate school, viii:54-5,57-8,61,63-4, 66
   • Mrs Bowen’s school, ii:110
   • National School (ysgol isaf), iv:156; viii:30,36
   • Rev. J. Thomas’s school, ii:155
   • Teifi vale school, ix:199
   • Yagol Frytanaidd, viii:27
   • Yagol Gwilym Maries, viii:27
   • Ysgol Gynradd (Ysgol ucha’), viii:47
   • Ysgol y Bwrdd, viii:30
   • Ysgol y Gof, iv:148
   • Ysgol y Parch. Thomas James, viii:27
   • Ysgoldy uchaf, iv:154
  • seindorf bies, viii:30
  • sextons, i:124-5
  • Sion chapel, viii:349
  • stocks, i:122,140
  • superstitions
   • see under Llandysul : coelion
  • Tabernacle chapel, viii:57
  • Tanygraig, viii:26
  • vermin, i:140-1
  • vestry meetings, i:113-41
  • vicars, i:123
  • weir, i:136-7
  • Wesleyan chapel, iv:156,159
  • Wesleyan methodis,ts iv:126
  • whipping post, i:122,140
 • Llandysul Benefit Society,iv:156-8
 • Llandysul Is-Cerdyn Division, i:117-18,121, 124, 128, 136,139-40; iv:151, 152
  • land holdings, iv-.391-3
 • Llandysul, maerdref, iii:271-2
 • Llandysul Uwch-Cerdyn Division, i:117-21, 124, 136-7, 139-40; iv:151, 152

Yn ôl i’r brig ↑

3. Darluniau a Hen Luniau

Mynegai i Darluniau, Cylchgrawn Ceredigion, Cyfrolau I-X, 1950-84

 • Llandysul 1892. Market stores,facing vlli:32 pt 3
 • Llandysul Church. Ancient altar,facing v:428 pl. 21
 • Llandysul Church. The Church of St. Tysul, facing v:428 pl. 23
 • Llandysul Church. Memorial lych-gate, facing v:429 pl. 24
 • Llandysul Church. The Velvor stone, facing v:428 pl. 22
 • Llandysul in Tudor times, iii:111 fig.8
 • Llandysul is Cerdyn, facing iv:165 map 2
 • Llandysul.The native Welsh society, showing the Llysand Castell (rectangle), the Maerdref (star),and the Lian (cross), iii:105 fig. 6
 • Llandysul. The pre-Christian period, showing Roman penetration (rectangle) into a Celtic Society, iii:103 fig.5
 • Llandysul showing development of lay-out, facing iv:156 map 3
 • Llandysul uwch-Cerdyn, facing iv:164 map 1

Yn ôl i’r brig ↑

Gwaith cerfiedig yn Eglwysi Sir Aberteifi

Gwaith cerfiedig yn Eglwysi Sir Aberteifi - Croeshoeliad yn Llandysul
Gwaith cerfiedig yn Eglwysi Sir Aberteifi – Croeshoeliad yn Llandysul

Yn ôl i’r brig ↑

4. Ysgolion ac Addysg

 • school board, iii:210,212,214
 • schools, ii:109-11,139,141,146; iv:155; vi:47,87
  • Charity school, i:123,132
  • grammar school, iv:155; viii:57; ix:199
  • intermediate school, viii:54-5,57-8,61,63-4, 66
  • Mrs Bowen’s school, ii:110
  • National School (ysgol isaf), iv:156; viii:30,36
  • Rev. J. Thomas’s school, ii:155
  • Teifi vale school, ix:199
  • Yagol Frytanaidd, viii:27
  • Yagol Gwilym Maries, viii:27
  • Ysgol Gynradd (Ysgol ucha’), viii:47
  • Ysgol y Bwrdd, viii:30
  • Ysgol y Gof, iv:148
  • Ysgol y Parch. Thomas James, viii:27
  • Ysgoldy uchaf, iv:154

Yn ôl i’r brig ↑

5. Diwydiant a Chrefftau

 • blacksmith, vi:100
 • coffee tavern, iv:178-9
 • market stores, viii:26,27,34,35,36
 • mills, i:117
 • Mona house, viii:35
 • Porth Hotel, viii:55
 • printers
  • see Llandysul : argraffu
  • see also Gwasg Gomer
 • public houses, ii:112-15
 • railway, v-.316; viii:334

Yn ôl i’r brig ↑

6. Gweinyddiaeth Leol

 • Llandysul Is-Cerdyn Division, i:117-18,121, 124, 128, 136,139-40; iv:151, 152
  • land holdings, iv-.391-3
 • Llandysul, maerdref, iii:271-2
 • Llandysul Uwch-Cerdyn Division, i:117-21, 124, 136-7, 139-40; iv:151, 152

Yn ôl i’r brig ↑

7. Eglwysi, Capeli a Chrefydd

 • church, i:131 ; ii:108-16; iii:107; iv:117, 119; v:424-31
 • churchwardens, ii:108-16
 • early Christian settlement site, iii:107,112
 • Ebenezer independent chapel, iv:156,160
 • Horeb chapel, vi:53,57,75; viii:349
 • Methodists, i:126
 • Penybont baptist chapel, iv:146,156,160; viii:26,36,37,39,48
 • seindorf bies, viii:30
 • sextons, i:124-5
 • Sion chapel, viii:349
 • superstitions
  • see under Llandysul : coelion
 • Tabernacle chapel, viii:57 Tanygraig, viii:26
 • vestry meetings, i:113-41
 • vicars, i:123
 • Wesleyan chapel, iv:156,159
 • Wesleyan methodists, iv:126

Yn ôl i’r brig ↑

8. Map Lleoliad

Gweld Map Mwy o Llandysul

Yn ôl i’r brig ↑

Rhai syniadau i rannu’ch Straeon isod!

Oes gennych chi gof ac nad ydych chi’n siŵr beth i’w ysgrifennu? Rydym wedi ei gwneud hi’n hawdd gyda rhai awgrymiadau a syniadau, dim ond meddwl am y lle hwn a’r pwysigrwydd a gafodd yn eich bywyd a gofyn i chi’ch hun:

 • Beth yw fy atgofion personol o fyw yma?
 • Sut mae wedi datblygu a siopau wedi newid dros y blynyddoedd?
 • Oes gennych chi stori am y traeth, y gymuned, ei bobl a’i hanes?
 • Dywedwch wrthym sut mae’n teimlo, gweld ffotograffau a delweddau o’r lle hwn eto?
 • Dywedwch wrthym eich hoff atgofion am y lle hwn?

Nod Cymdeithas Hanes Ceredigion yw cadw, cofnodi a hyrwyddo astudiaeth o archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion. Mae’r amcan hwnnw wedi aros yr un fath ers sefydlu’r Gymdeithas yn 1909, er bod ei enw wedi’i newid o Gymdeithas Hynafiaethwyr Ceredigion i Gymdeithas Hanes Ceredigion yn 2002.

Yn ôl i’r brig ↑

9. Cyfeiriadau

 1. Map Llandysul (Delwedd uchaf): Atgynhyrchwyd o dan drwydded Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC-BY-NC-SA) gyda chaniatâd Llyfrgell Genedlaethol yr Alban.
 2. Gweld: Mapiau hanesyddol o Llandysul

Yn ôl i’r brig ↑

10. Cysylltiadau allanol

 • Coflein, darganfyddwch archeoleg, adeiladau hanesyddol, henebion a hanes Llandysul, Ceredigion
 • Enwau Lleoedd Hanesyddol, dysgwch am enwau caeau ac enwau tai yng nghymuned Llandysul
 • Pint o Hanes, darllenwch am hanes Ceredigion pub’s, inn’s a thafarndai lleol Llandysul
 • Casgliad y Werin Cymru, rhannwch eich straeon, atgofion a ffotograffau o Llandysul
Gweler:
Mynegai | Trefi yng Ngheredigion | Pentrefi yng Ngheredigion | Safleoedd Hanesyddol yng Ngheredigion | Adeiladau Rhestredig Ceredigion | Henebion Rhestredig Ceredigion | Ardaloedd Cadwraeth Ceredigion | Parciau a Gerddi Ceredigion
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x