Hanes Llangrannog

Hanes, archeoleg a hynafiaethau Llangrannog. Yn pentref yng Ngheredigion, Sir Aberteifi yn wreiddiol, Gorllewin Cymru. Wedi’i leoli ar arfordir Bae Ceredigion, rhwng Penbryn ac Pontgarreg.

Lluniau Hanes Llangrannog
Bedyddfeini Sir Aberteifi - Llangrannog
Bedyddfeini Sir Aberteifi – Llangrannog

Ers 1909 mae Cymdeithas Hanes Ceredigion wedi cyhoeddi erthyglau a ysgrifennwyd am archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion, mae llawer o’r erthyglau hyn a argraffwyd yn y Cylchgrawn Ceredigion, yn ymwneud â hanes Llangrannog.

Mae’r gymdeithas hefyd wedi cynhyrchu tair cyfrol sirol, o dan yr enw cyfres Hanes Sir Aberteifi, mae’r cyhoeddiadau gwybodus, dysgedig, cynhwysfawr ac ysgolheigaidd hyn yn cofnodi hanes Sir Gynhanesyddol, gynnar a modern Sir Aberteifi.

1. Hanes Lleol

Henebion Cofrestredig yn Llangrannog, Ceredigion.
Mae henebion rhestredig (a elwir hefyd yn henebion hynafol rhestredig, neu SAMs) yn safleoedd o bwysigrwydd archeolegol gyda diogelwch cyfreithiol penodol rhag difrod neu ddatblygiad.

 • Gaer Wen
 • Maerdy Gaer
 • Pen Dinas Lochtyn
 • Ynys Lochtyn Defended Enclosure

Rhai agweddau yn natblygiad pentref arfordirol

Trwy gydol ei hanes hir mae’r môr wedi bod yn elfen holl bwysig yn natblygiad a bywyd Llangrannog. Yn hyn o beth nid yw’r pentref yn unigryw o bell ffordd, oherwydd mae dibyniaeth ar y môr yn nodwedd a rennir gan nifer o gymunedau arfordirol, nid yn unig yng Nghymru ond ym mhob rhan o Iwerydd Ewrop o Benrhyn Iberia i Sgandinafia. Ar ben hynny, mae esblygiad Llangrannog yn debyg i stori nifer o bentrefi arfordirol yng Ngorllewin Ewrop. Mae llawer o’r rhain yn tarddu o anheddiad eglwysig gyda chnewylliad o amgylch eglwys wedi’i sefydlu gryn bellter o lan y môr. Mewn amseroedd mwy sefydlog a chyda datblygiad masnach ar hyd yr arfordir, ychwanegwyd pentref traeth, tra yn y cyfnod mwy diweddar wedi’i arosod ar y cnewyllyn cynharach rydym yn dod o hyd i dwf byngalo yn dod i fodolaeth o ganlyniad i boblogrwydd y gwyliau glan môr.

Yn yr un modd â llawer o bentrefi Cymreig eraill mae Llangrannog yn cynrychioli dau gnewyllyn ar wahân – Y Pentre (pentref yr eglwys) ac Y Traeth (pentref y traeth) – ynghyd â chrynhoad o dai tebyg i ruban ar hyd ochr y ffordd. Yn lleoliad daearyddol Llangrannog mae tair elfen wahanol, ac mae pob cam yn natblygiad y pentref yn gysylltiedig ag un neu’r llall o’r rhaniadau ffisegol hyn. Mae nhw:

I. Y silff fflat neu’r platfform sy’n digwydd lle mae dyffryn Hawen yn gymharol gul a’r llethrau ystlysol yn serth iawn. Byddai’r llain hon, er ei bod yn fach, yn naturiol yn denu anheddiad mewn cwm lle mae tir adeiladu addas yn brin. Ar y platfform hawdd ei amddiffyn hwn, nad yw’n weladwy o’r môr, y sefydlodd Saint Carantoc ei eglwys yn y bumed ganrif.

II. Y Ceunant. Mae’r Hawen yn gadael y platfform yn rhaeadrau rhaeadru’r Gerwyn (Gerw agored) ac yn parhau â’i daith ruthro i’r môr mewn ceunant dwfn ag ochrau serth. Mae’r rhan hon o’r dyffryn yn gwbl anaddas ar gyfer anheddiad, ond serch hynny, yn hanner olaf y bedwaredd ganrif ar bymtheg a hanner cyntaf y ganrif bresennol adeiladwyd nifer o dai yma er gwaethaf anaddasrwydd y ceunant i’w anheddu.

III. Y traeth. Wrth adael y ceunant mae’r afon yn lleihau ei chyflymder ac yn llifo dros ardal gymharol wastad, nad yw byth yn hollol rhydd o beryglon gorlifo. Mae ochrau’r traeth yn rhwym wrth glogwyni ac i’r gogledd mae’r clogwyni serth yn ymestyn allan i’r môr ym mhenrhyn Lochtyn sy’n darparu cysgod i Fae Llangrannog. Pan ddechreuodd ymlusgiaid a thraethau Bae Aberteifi ymddiddori yn y fasnach arfordirol yn y cyfnod ôl-ganoloesol, daeth nifer o bentrefi traeth i fodolaeth. Roedd yr holl gnewylliadau hyn yn gwbl ddibynnol ar fasnachu a morio am eu bywoliaeth.

CAM 1. Pentref yr Eglwys – Y Pentre
Dechreuodd y cam cyntaf yn natblygiad Llangrannog gyda dyfodiad Cristnogaeth i Brydain. Derbyniodd arfordir y gorllewin ei grefydd gan y seintiau Celtaidd, a sefydlodd gaeau cysegredig mewn sawl rhan o Brydain yr Iwerydd. Sefydlodd un sant o’r fath, Carantoc, ‘gell’ grefyddol mewn man a oedd yn ddiweddarach i ddwyn ei enw. Honnir bod Saint Carantoc, neu Carannog, yn ewythr i Ddafydd ac roedd yn byw tua 500-548 OC Gellir ei ddisgrifio fel sant Pan-Geltaidd, a roddodd ei enw i leoedd yn Britanny, Cernyw, a Gwlad yr Haf ac, os yw traddodiad yn i’w gredu, yn Iwerddon hefyd. Fel arweinydd band bach o seintiau, gan gynnwys Tenan, Columb, a Cubert, dilynodd lwybrau’r môr agored a byth yn ceisio treiddio i mewn i’r tir. Mae’r holl eglwysi sydd wedi’u cysegru i Carantoc, yn ardal Leon yn Britanny, yn ardal Newquay yng Nghernyw, ac yn Carhampton yng Ngwlad yr Haf, i gyd yn agos at y môr.

Roedd yr eglwys a adeiladwyd ar gae cysegredig Carantoc yn gweithredu fel cnewyllyn yr adeiladwyd ychydig o dai o’i gwmpas. Ni welwyd yr eglwys hon erioed o’r môr, oherwydd oddi tani mae dyffryn Hawen yn troelli ac yn culhau am hanner milltir, fel nad oedd yr eglwys na’r anheddau o’i chwmpas byth yn demtasiwn sefydlog i’r morwyr a fu unwaith yn bla ar yr arfordir. Roedd gan bentref hen sefydledig fel hwn fywyd cymdeithasol, economaidd a chrefyddol ei hun wedi’i ganoli ar yr eglwys. Chwaraewyd gemau ym mynwent yr eglwys, tra yn y lle gwag ar y pryd rhwng yr eglwys a’r afon cynhelid ffair y Crannog yn flynyddol ar ddiwrnod y sant – Mai 16. Yn ddiweddarach, gyda datblygiad traffig ar hyd prif ffordd Aberteifi-Aberystwyth a dirywiad masnach yr arfordir, symudwyd y ffair i New Inn, lle mae’n dal i gael ei chynnal. Mor ddiweddar â 1890 roedd gan y pentref dafarn ei hun, Dolmeddyg, y tafarnwr olaf oedd David Jones-Dafi Doctor. Tan yn weddol ddiweddar roedd gan bentref yr eglwys ei felin ŷd a’i storfeydd cyffredinol ei hun, a hyd at 1912 roedd melin wlân Llangrannog wedi’i lleoli yn union o dan y Gerw. Heddiw, heblaw am bresenoldeb yr eglwys, capel Methodistaidd, a swyddfa bost, mae holl fywyd economaidd a chymdeithasol Llangrannog yn canolbwyntio ar y traeth ac mae pwysigrwydd Y Pentre ym mywyd y pentref wedi dirywio’n fawr iawn.

Er gwaethaf ei sefydlu’n gynnar nid oes fawr o ddiddordeb i adeilad yr eglwys ei hun gan iddo gael ei ailadeiladu ym 1884 mewn fersiwn eithaf gwael o’r arddull Gothig Fictoraidd. Mae’n cynnwys siapan sy’n dyddio o 1574 a chloch yn dyddio o 1658, ond efallai mai agwedd fwy diddorol ar ei hanes yw’r ffaith bod yr ysgolhaig adnabyddus a phen ffynnon o’r Diwygiad Methodistaidd, Peter Williams, wedi dal curadiaeth Llangrannog am gyfnod byr. Ers y drydedd ganrif ar ddeg roedd plwyfi Llangrannog a Llandysilio yn cael eu hystyried yn un ac ni chawsant eu gwahanu tan 1857. Mae Peter Williams, mewn cyflwyniad hunangofiannol i’w Feibl, yn rhoi disgrifiad byw o’i fywyd a’i anawsterau yn ystod tri mis ei guradiaeth ym 1745 Mae Williams yn ysgrifennu am ei ffrae gyda’r periglor, a oedd am gael gwared arno a’i ragflaenydd yn ei le. Daeth y ffrae i ben gyda fy ngwrthwynebydd yn gafael yn fy nghler a gwnes yr un peth (roeddwn i’n ifanc ac yn gryf bryd hynny). Cyrhaeddais y pulpud a phregethu pregeth bwerus ond enillodd fy ngwrthwynebydd a chefais fy diswyddo oherwydd fy mod yn Fethodist. ’Cynhaliodd arweinydd arall y Diwygiad, Gruffydd Jones, ysgol yn Llangrannog Howell Harris, Daniel Rowland, ac roedd eraill yn ymweld yn aml i’r ardal, a gall cyswllt agos y gymuned ag ysgogwyr y Diwygiad esbonio i raddau helaeth pam yn y gorffennol roedd Methodistiaeth mor gryf a’r eglwys Esgobol mor wan yn y rhan hon o Sir Aberteifi. Ffynnodd Methodistiaeth Gynnar mewn ysguboriau a ffermdai a atafaelwyd a’r ddau fan cyfarfod cyntaf yn Llangrannog oedd y felin ŷd a Lochtyn. Yn rhyfeddol ddigon, ni chodwyd Bancyfelin, y capel Methodistaidd, tan 1863 er gwaethaf y ffaith bod cymdeithasau cynnar Lochtyn ac Y Felin yn gryf iawn. Pan godwyd y capel costiodd £240 gan gynnwys y dodrefn tra bod y bont yr oedd yn rhaid ei hadeiladu i groesi’r afon yn costio £50.

CAM 2. Pentref y Traeth
Yn oes Elisabethaidd nid oedd morio yn alwedigaeth bwysig ar hyd glannau Bae Aberteifi, ac nid oedd gan y trigolion unrhyw longau ar wahân i gychod rhwyfo bach a ddefnyddir ar gyfer pysgota penwaig ar y môr. Ymddengys mai ffermio bugeiliol oedd prif ddiddordeb y bobl gyda physgota fel atodiad, ac mae tystiolaeth gyfoes yn awgrymu presenoldeb poblogaeth o bysgotwr gwerinol. Roedd y rhain yn ymwneud â physgota penwaig ddiwedd yr haf a dechrau’r hydref, yn ogystal â gofalu am eu tyddynnod. Mae’n sicr nad oedd unrhyw boblogaeth forwrol benodol yn bodoli. Yn yr unfed ganrif ar bymtheg, mewnforiwyd gofynion y diwydiant penwaig, y rhwydi ar gyfer dal a’r halen i’w cadw, o Iwerddon neu Aberdaugleddau mewn llongau dan berchnogaeth Iwerddon a fu ers canrifoedd yn masnachu ar hyd arfordiroedd Sir Aberteifi a Sir Benfro. Glaniodd y llongau Gwyddelig eu cargoau ar y traeth heb ei orchuddio ym Mhenbryn y sonnir amdano ar ei ben ei hun yn y Welsh Port Books fel un ar gael ar gyfer glanio cargo ar y pryd. Roedd Penbryn Creek, sydd wedi’i leoli yng nghanol ardal amaethyddol heb draddodiad morwrol, yng ngofal David ap Ievan David ap Howel a oedd yn ffermwr iwmyn. Mae’r ffaith hon ynddo’i hun yn awgrymu natur ddeuol bywyd ar yr adeg hon gyda phoblogaeth pysgotwr-tyddynwr.

Hyd at ganol y ddeunawfed ganrif gellir rhagweld pentref Llangrannog fel crynhoad bach o dai wedi’u clystyru o amgylch yr eglwys. Gyda dyfodiad cyfnod o ddiogelwch a diflaniad môr-ladrad o’r arfordir, dechreuodd trigolion Gorllewin Cymru edrych tuag at y môr a dod yn fwy a mwy dibynnol ar y deunyddiau y gellid eu dwyn i mewn i’r cyfeiriad hwnnw i fodloni eu dymuniadau. Roedd y gilfach, hanner milltir o bentref eglwys Llangrannog, yn addas iawn ar gyfer datblygu porthladd môr bach, oherwydd yn ychwanegol at ei safle cysgodol roedd y ddyfrffordd yn ddwfn a’r llain wag, wastad o dir ar ben y traeth. gellid ei ddefnyddio ar gyfer adeiladu warysau, storfeydd, ac angenrheidiau eraill porthladd. Er bod yr ail ganrif ar bymtheg wedi cael ei grybwyll fel dechrau’r oes euraidd ym Mae Aberteifi ni wireddwyd posibiliadau Llangrannog ar unwaith. Tra roedd Penbryn ac Aberporth yn masnachu mor gynnar â 1603, ni ddaeth Llangrannog ei hun yn borthladd tan ymhell yn y ddeunawfed ganrif. Arweiniodd y dyddiad hwnnw mewn cyfnod o lewyrch digymar yn hanes yr hyn a oedd i ddod yn bentref sylweddol. Erbyn 1750 roedd morio wedi dod yn alwedigaeth sefydledig, yn hollol wahanol ac ar wahân i amaethyddiaeth. Diflannodd y pysgotwr-werinwr o fath Llydaweg, byth i fodoli eto. Erbyn hyn, dechreuodd rhai teuluoedd a oedd hyd yma wedi cyfuno ffermio â swm cymedrol o bysgota arbenigo yn y naill neu’r llall. Gadawodd rhai eu gweithgareddau pysgota a chanolbwyntio ar ffermio, tra gadawodd eraill eu ffermydd a symud i mewn i Llangrannog er mwyn cymryd rhan i’r eithaf yn y gweithgaredd a ddaeth â masnach i’r ardal arfordirol. Codwyd tai newydd ger lan y môr, ymgartrefodd pobl o ffermydd mewndirol yno, a gwelodd chwarter olaf y ddeunawfed ganrif dwf cyflym pentref y traeth. Mae’n debyg mai’r tŷ cyntaf i gael ei adeiladu oedd annedd o’r enw The Hall (‘Rhal) a adeiladwyd gan fasnachwr llewyrchus, a oedd gynt yn ffermwr iwmyn, yn yr 1770au. Erbyn 1825 roedd traeth Llangrannog, pentref yr oedd ei fywyd economaidd a chymdeithasol cyfan ynghlwm wrth y môr a’i draffig, wedi cyrraedd ei ffurf bresennol i raddau helaeth. Mewn rhan ddiweddarach, rhaid edrych eto ar y cam ffurfiannol hynod bwysig hwn yn natblygiad y pentref.

CAM 3. Y Pentref Rhuban
Dechreuodd y trydydd cam yn natblygiad Llangrannog yn y 1860au a gwelodd ddau ddatblygiad gwahanol. Y cyntaf o’r rhain oedd uno’r pentrefi ar wahân hyd yma, y ​​naill wedi’u grwpio o amgylch yr eglwys a’r llall ger y traeth. Yr ail ddatblygiad oedd ymestyn pentref y traeth i lethr serth Banc Eisteddfa, ar ochr ddeheuol y dyffryn. Roedd estyniad y pentref fel hyn yn rhannol o ganlyniad i weithgaredd fasnachol a’r angen am fwy o dai i ddarparu ar gyfer morwyr, masnachwyr, a’u teuluoedd, ond roedd hefyd yn ganlyniad gweithgaredd newydd, sef arlwyo ar gyfer ymwelwyr haf. Ar ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg a dechrau’r ugeinfed ganrif tynnodd Llangrannog ei hymwelwyr o ardaloedd amaethyddol, gweithgynhyrchu gwlân a mwyngloddio Sir Gaerfyrddin a ymsefydlodd llawer o bobl o’r rhanbarth hwnnw yn y pentref ar ôl ymddeol.

Nid yw Map y Degwm 1840 yn dangos bodolaeth un tŷ rhwng y Gerw’n a phentref y traeth, ond erbyn 1890 roedd o leiaf dwsin o dai wedi tyfu yn yr ardal hon, tra codwyd capel yr Annibynwyr ar lethr gogleddol y dyffryn ym 1889. Mae ewyllys a wnaed ym 1854 yn cymynroddion gwahanol leiniau o dir fel safleoedd adeiladu yn y rhan hon o’r dyffryn a phan godwyd tai yn y 70au a’r 8oau fe’u hadeiladwyd yn wyneb ods naturiol mawr. Nid yw ochr ogleddol y dyffryn yn addas i’w ddatblygu mewn unrhyw ffordd, oherwydd mae ei lethrau serth wedi’u cronni o glai clogfeini bras lle mae’r afon wedi’i gorchuddio’n ddwfn. Mae’r pridd bob amser yn agored i lithro tuag at waelod y dyffryn yn wir mae’r holl dai a adeiladwyd heb sylfeini concrit artiffisial wedi cwympo’n adfail yn gyflym. Mewn ymgais i rwymo’r pridd gyda’i gilydd, mae planhigfeydd bach o goed conwydd wedi’u plannu ar y llethrau. Er gwaethaf anaddasrwydd ceunant Hawen ar gyfer anheddiad, mae’r broses o ymuno â’r pentrefi ar wahân hyd yma gyda’i gilydd wedi mynd ymlaen ers bron i ganrif.

Yn ôl i’r brig ↑

2. Topograffi

Detholiad o ‘A Topographical Dictionary of Wales‘ gan Samuel Lewis 1833

“LLANGRANOG (LLAN-GARANOG), plwyf yn adran isaf cant MOYTHEN, sir CARDIGAN, SOUTH WALES, 20 milltir (W. gan N.) o Lampeter, yn cynnwys 921 o drigolion. Mae’r lle hwn yn deillio ei enw o gysegriad ei eglwys i Sant Caranog, a ffynnodd tua diwedd y chweched ganrif, a dywedir iddo gael capel neu areithyddiaeth fach ymhlith y creigiau ar y rhan hon o’r arfordir, lle treuliodd ei ddyddiau mewn neilltuaeth grefyddol. Mae’r plwyf mewn lleoliad dymunol ar lan bae Aberteifi, y mae wedi’i ffinio â’r gogledd-orllewin, ac ar y ffordd dyrpeg o Aberteifi i Aberystwith. Mae’r pentref yn eistedd mewn dingl dwfn, wedi’i gysgodi gan fryniau ar bob ochr, ac yn agor ar un eithaf tuag at y môr; ac mae ei sefyllfa ar fae agored Aberteifi, sy’n rhoi cyfleoedd gwych i ymdrochi ar y môr, yn denu ychydig o ymwelwyr iddo yn ystod tymor yr haf. Mae’r golygfeydd cyfagos yn amrywiol iawn; ac o’r tiroedd uwch ceir golygfeydd gwych, yn ymestyn dros y bae a’r wlad gyfagos. Gryn bellter uwchben y pentref saif Pigeonsford, plasty taclus George Price, Ysw., A chyn sedd teulu teulu Parry. Mae’r bysgodfa penwaig yn cael ei chynnal yma i raddau helaeth yn ystod y tymor; ac yn y fasnach hon mae rhwng wyth a deg o longau bach yn cael eu cyflogi yn gyffredinol, y mae rhwng ugain a deg ar hugain o ddynion yn eu rheoli. O dan y pentref mae cilfach fach, sy’n rhoi cysgod i’r grefft a ddefnyddir yn y bysgodfa, a hefyd yn gyfleuster cyfathrebu â lleoedd eraill ar yr arfordir. Cynhelir ffair ar Fai 27ain. Mae’r byw yn ficerdy, nad yw’n gyfrifol, wedi’i atodi i eiddo Llandysilio-gogo yn archddiaconiaeth Aberteifi, ac esgobaeth St.David’s, gyda grant seneddol o £ 600. Neilltuir y degwm mawr i Drysorfa Eglwys Gadeiriol Tyddewi. Mae’r eglwys yn adeilad taclus plaen, heb naill ai twr na meindwr, sy’n cynnwys corff a changell, wedi’i wahanu gan fwa pigfain: dros y drws gorllewinol mae olion oriel addurnedig, ac mae grisiau’r llofft grog hynafol yn dal i fod. ar ôl: mae’r ffont yn sgwâr, ac mae piler crwn yn ei gefnogi. Yn ddiweddar, adeiladwyd tŷ ficerdy bach ond cain ar dir y glôb, ar draul y periglor presennol. Mae addoldai i Fedyddwyr ac Annibynwyr. Uwchben yr harbwr bach mae craig, sydd, o’i thebygrwydd ffansi i gadair fawr, wedi sicrhau appeliad “Eisteddva Cranwg;” er bod rhai awduron, yn ôl pob sôn, yn deillio o fod wedi bod yn fan cyfarfod i’r beirdd yn hynafol: ac ar gopa goruchaf yn y cyffiniau mae tiwmor mawr, ar ffurf sy’n debyg i badell wrthdro, ac oddi yno’n cael ei galw Pen Moel Badell. Y gwariant blynyddol ar gyfartaledd ar gyfer cefnogi’r tlawd yw £ 258.17. ”

Yn ôl i’r brig ↑

3. Masnach yr Arfordir

Cyn dyfodiad y rheilffyrdd a gwell cyfleusterau ffyrdd, roedd bloc rhostir mynyddig Canol a Gorllewin Cymru yn rhwystr naturiol i symud o’r dwyrain, ac roedd ei bresenoldeb yn rhoi mwy o werth i gludwyr y môr i drigolion yr arfordir gorllewinol na’r teithiau llawer mwy peryglus ar dir.

Erbyn 1750, roedd morwrol a masnachu wedi sefydlu yn Llangrannog ac ers dros ganrif daeth y pentref ac arfordir Sir Aberteifi yn gyffredinol yn faes o weithgaredd gwych.

Nid oedd gweithgaredd morwrol yn y ddeunawfed ganrif bob amser yn gyfyngedig i weithgareddau masnach heddychlon, oherwydd roedd yr arfordir rhwng y Cei Newydd ac Aberporth yn enwog am smyglo a môr-ladrad. Pregethodd Howell Harris, wrth ymweld â’r ardal ym 1743 ac eto ym 1747, ar y drygioni o ddwyn llongddrylliadau, twyllo Brenin y pethau a esgusodwyd a’u hymddygiad annynol tuag at forwyr llongddrylliedig. Cymerodd llongau lleol, ynghyd â llongau Gwyddelig a Ffrengig, ran yn y gweithrediadau smyglo, gan ddod â nwyddau fel gwinoedd, gwirodydd, tybaco a the i mewn. Ymddengys mai’r halen smyglo pwysicaf oedd halen, dod ag ef i mewn o Iwerddon a’i lanio ar draethau diarffordd. Defnyddiwyd halen yn helaeth ar gyfer cadw cig moch a phenwaig, a oedd, yn ogystal â bod yn eitemau pwysig yn neiet y bobl, yn rhan rhy sylweddol o’r allforio o’r rhanbarth. Nid yw’n syndod o gwbl bod y bobl wedi manteisio ar y fasnach anghyfreithlon sionc hon mewn halen, y gellid ei phrynu gan y smyglwyr am gyn lleied â dwy geiniog y bunt, o’i chymharu â phedair ceiniog y bunt ar y farchnad gyfreithlon.

Hyd at ganol y bedwaredd ganrif ar bymtheg, roedd y llongau Llangrannog yn eiddo naill ai gan y meistri llongau, gan fasnachwyr, neu gan syndicetiau, ond erbyn 1850 roedd perchnogaeth wedi pasio i ddwylo dau deulu, a oedd hefyd yn dal monopoli o gyfleusterau harbwr yn y pentref. Roeddent yn berchen ar galch calch, iardiau glo a warysau ac, erbyn 1850, roedd y rhan fwyaf o berchnogion y llongau wedi diflannu ac wedi dod yn weithwyr i’r teuluoedd masnach hyn.

Cofrestrwyd holl longau Llangrannog ym mhorthladd Aberystwyth lle roedd yr unig gymdeithas yswiriant rhwng Fishguard a Portmadoc i’w chanfod. Fel porthladd, rheolwyd ei weithgaredd masnachu gan Aberteifi, yr oedd ei Dŷ Tollau yn gyfrifol am yr holl ymgripiau a harbyrau rhwng Fishguard ac Aberaeron. Roedd y llongau a oedd yn plymio’r trac arfordirol yn fach ac yn gadarn, ac fe’u hadeiladwyd i wrthsefyll y pwnio yr oeddent yn destun iddynt ar y traethau lle cymerwyd hwy i ollwng eu cargoau. Adeiladwyd rhai o’r llongau hyn yn Llangrannog mewn gwirionedd, oherwydd hyd yn oed mor hwyr â 1875 roedd gan y pentref ei iard adeiladu llongau ar ochr ogleddol y traeth. Er bod yr iard hon yn arbenigo mewn adeiladu llongau arfordirol o dan 100 tunnell, roedd y SUSANNAH GWENLLIAN o 50 tunnell yn nodweddiadol, roedd yr iard hefyd yn adeiladu llongau morol hyd at 400 tunnell. Y llong fwyaf a adeiladwyd erioed oedd yr ANNE a CATHERINE, sgwner o dros 300 tunnell. Adeiladwyd y llong hon gan James Lloyd tua 1870 ac roedd ganddi griw o naw. Hwyliodd y llong ar fordaith gyntaf o Abertawe i Lourenco Marques yn Nwyrain Affrica gyda llwyth o reilffyrdd. Yna hwyliodd mewn balast i Galveston yng Ngwlff Mecsico a gadael gyda llwyth o gotwm i Lerpwl. Yn anffodus, cafodd ei dryllio ar arfordir Ynys Môn ond arbedwyd ei dwylo i gyd.

Adeiladwyd llongau o dderw o ystâd Bronwydd a siapiwyd mastiau a rhawiau o goed conwydd a dyfwyd mewn planhigfeydd lleol. Roedd diwrnod lansio o bwys mawr ac roedd yn natur gwyliau cyhoeddus, a chan nad oedd llithrfa, cloddiodd gweithwyr lleol ffos hir o’r iard i’r môr. Ar lanw uchel roedd yna lawer iawn o dynnu a gweiddi wrth i’r llong gael ei llusgo o’r iard ar rholeri i’r sianel artiffisial a’r môr. Yn union cyn y lansiad cynhaliwyd gwasanaeth crefyddol yn yr iard a pherfformiodd dynes leol y seremoni lansio. Ar ôl y lansiad cynhaliwyd gwledd yn un o’r pedwar tafarn, tra bod y llong newydd ei hadeiladu i Gei Newydd i’w rigio â hwyliau, rhaffau, ac angorau cyn hwylio ar ei mordaith gyntaf.

Roedd y rhan fwyaf o’r masnachu a oedd yn cael ei wneud gan longau Llangrannog yn arfordirol ei natur ac roedd llongau bach rhwng 30 tunnell a 60 tunnell yn ysbeilio’u masnach o Bridgwater yn y de i’r Mersi yn y gogledd. Roedd masnachu ar draws Môr Iwerddon i Iwerddon hefyd yn bwysig iawn, fel y bu ers canrifoedd lawer, gyda’r gwahaniaeth bod llongau lleol bellach yn cymryd rhan yn y traffig hwn. Roedd Iwerddon yn ffynhonnell halen ac yn farchnad ar gyfer penwaig lleol, a oedd yn cael eu cadw mewn casgenni. Mae’n ddiddorol nodi bod llawer o aelodau o deulu Pigeonsford wedi’u haddysgu yng Ngholeg y Drindod, Dulyn, a bod un wedi dod yn archesgob ac yn Is-Ganghellor y Coleg yng nghanol y ddeunawfed ganrif. Yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg roedd traffig rheolaidd i deithwyr a chargo yn cael ei gynnal gan longau Llangrannog rhwng arfordir Sir Aberteifi a Dulyn. Y tâl am y fordaith ym 1835 oedd rhwng £ 6 ac £ 8.

Yn ôl i’r brig ↑

4. Llongau o’r Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg

Yn anffodus, ychydig iawn sy’n hysbys o’r llongau a oedd yn masnachu gyda Llangrannog ond mae’r isod yn rhestr o rai o’r llongau a ymwelodd â’r pentref ar ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg a dechrau’r ugeinfed ganrif:

 • SPEEDWELL. Llong o 50 tunnell yn gapten ar y Capten Thomas Pengwern. Tua 1865 daeth gwall barn â’r llong ar y creigiau a boddwyd dau o’r criw. Llwyddodd y gwibiwr i sgrialu ar graig gryn bellter o’r lan, ac enillodd y digwyddiad y llysenw Twm y Tonnau (Tom of the Waves) iddo.
 • MARGED ELLEN
 • EAGLE. Roedd y ddau gwch yn eiddo i’r Capten Owen o Pentre Arms a oedd yn ddiweddarach yn cadw ysgol fordwyo yng Nghaerdydd.
 • MARI FACH
 • SUSANNAH GWENLLIAN. Roedd y ddau gwch yn eiddo i’r Capten Griffiths, The Ship. Roedd y cyntaf ar un adeg yn gapten ar Joseph Jenkins a’r ail gan ei fab, David Jenkins. Roedd y perchennog wedi treulio blynyddoedd lawer yn y Klondyke.
 • ANN DAFIS. Yn eiddo i Mr. Griffiths, Golygfor. Drylliwyd ym Mae Santes Fair ym 1880.
 • HAWEN DALE. Meistr-Capt. Daniel Davies, Seaview.
 • WILSON. Meistr-Capt. Edwards, Waunlwyd.
 • JESSIE. Meistr-Capt. Griffiths, Sarnau.
 • JASPER
 • OCEAN. Morgan yn eiddo i Mr. Morgan Jenkins o Morfa Uchaf. Costiodd £ 120 a thalwyd amdano mewn rhandaliadau. Fe’i hadeiladwyd yn Aberteifi. Meistr-Capt. Rees, Dolhawen.
 • MARY ELLEN. Perchennog-Mr. Evan Jenkins.
 • SYLPH. Meistr-Capt. John Jones, Neuadd y Castell.
 • MARGED ANN. Smac o 60 tunnell sy’n eiddo i’r Capten Parry, The Ship, Tresaith.
 • ESTHER. Adeiladwyd ym 1888 ar gyfer Mr. Morgan Jenkins.
 • ALBATROSS. Perchennog-Evan Jenkins. Ei feistr olaf oedd y Capten Thomas, Pengwern. Drylliwyd y llong ar draeth Llangrannog tua 1912.
 • LISA JANE. Y Lisa Jane oedd y llong Llangrannog olaf i ddod â chargo o lo o Abertawe ym 1912. Gan nad oedd y llanw’n ddigon uchel bu’n rhaid dadlwytho’r llong gryn bellter o’r lan. Daeth storm a churwyd y llong yn erbyn creigiau Pentrwyn ac roedd yn golled lwyr.
 • SULTAN. Prynwyd gan Mr. Evan Jenkins yn Amlwch ym 1900. Roedd hi mewn cyflwr gwael iawn a gwrthododd y Capten Daniel Davies hwylio ynddo.
 • CHRISTIANNA
 • ISABEL. (Of St. Dogmaels.) Y llong olaf i ymweld â Llangrannog yn y 1920’au.
 • TURTLE. (O Glasgow.)
 • MARY EDMUNDS
 • ANN AND LISA
 • MABEL. (Of Caernarfon.) Fel arfer yn dod â llechi, briciau a nwyddau llestri pridd i mewn.
 • KATE. (Of Fishguard.) Smac o 30 tunnell.
 • DUNCOYNE. Steamer.

Prif bwrpas morio yn y ddeunawfed a’r bedwaredd ganrif ar bymtheg oedd mewnforio ar y môr y nwyddau na ellid eu cynhyrchu’n lleol o dan amodau hunangynhaliaeth economaidd. Hwyliodd bron pob un o’r llongau ar ôl glanio eu cargoau ar draeth Llangrannog mewn balast, oherwydd o dan amodau hunangynhaliaeth ychydig iawn o warged oedd i’w allforio.

Yn ôl i’r brig ↑

5. Mewnforion

 1. Culm. Roedd y tanwydd llwch glo hwn yn cael ei ddefnyddio’n gyffredinol yng nghartrefi Sir Aberteifi tan yn ddiweddar. Y prif ffynonellau cyflenwi oedd Saundersfoot a Hook yn Sir Benfro, Penfro yn Sir Gaerfyrddin, ac Abertawe. Cafodd y culm ei gydnabod a’i ddisgrifio yn ôl ei borthladd tarddiad, y gorau, ond y drutaf, oedd Cwlwm Abertawe neu Y Cwlwm Du Bach. Costiodd hyn unrhyw beth hyd at swllt cant pwysau i’r masnachwr. Y culm mwyaf poblogaidd, fodd bynnag, oedd Cwlwm Hook neu Yr Hookyn Bach a gafwyd o Hook, ger Aberdaugleddau. Roedd y culm hwn yn cael ei ystyried yn wresogydd rhagorol ac, er iddo losgi ar gyfradd llawer cyflymach na culm Abertawe, roedd yn rhatach o lawer, gan gostio dim ond saith ceiniog y cant i’r masnachwr.

  Wrth ollwng culm, fel wrth ddadlwytho nwyddau eraill, gwnaed ymdrechion bob amser i gael y llong i hwylio unwaith eto ar y llanw llifogydd canlynol. Roedd amser yn hynod werthfawr, oherwydd bu’n rhaid i’r gweithgaredd ddod i ben ym mis Tachwedd, ac roedd moroedd cynddeiriog y gaeaf yn rhoi diwedd ar yr holl draffig môr tan ddechrau mis Mawrth. Bu’n rhaid dadlwytho cargo ar drai y llanw a phan gyrhaeddodd llong gyda llwyth o culm, cychwynnodd cyn gynted ag y gallai ceffyl a throl ddod ochr yn ochr ag ef. Cyn gynted ag y gwnaeth llong docio, rhwyfwyd saith neu wyth o labrwyr wedi’u llogi i’r llong. Roedd pump neu chwech yn cymryd rhan yn y daliad yn llenwi bwcedi mawr gyda culm. Codwyd y rhain i’r dec gan gyfres o bwlïau, spar wedi’i atal o fast y llong, a cheffyl wedi’i hyfforddi’n dda a oedd yn cerdded yn ôl ac ymlaen ar y traeth tywodlyd. Yn gyntaf oll, cafodd y culm ei ddympio ar y dec, ac yno fe wnaeth dau labrwr arall symud y tanwydd ar hyd shute i drol aros. Defnyddiwyd tair trol ar gyfer pob llong a llogwyd y rhain gan ffermwyr lleol ar gyfradd o bum swllt y llanw. Cludwyd y culm i un o’r pedair iard storio a’i werthu i ffermwyr a deiliaid tai ar gyfradd o swllt a phedair ceiniog y gasgen, gyda gasgen ychydig yn fwy na chant o bwysau. Mae’n ddiddorol nodi bod ffermwyr wedi ymrwymo i gario culm i’w cymdogion di-dir, a’u had-dalodd trwy roi diwrnod o waith yn y cynhaeaf neu’r caeau gwair.
 2. Calch. Roedd hyn yn hynod bwysig yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg ar gyfer pridd Sir Aberteifi yn arbennig o ddiffygiol mewn calch. Cafodd rhai ffermwyr eu calch trwy ymgymryd â’r siwrnai beryglus ar y ffordd i odynau Llandybie, ond roedd y mwyafrif ohonynt yn dibynnu ar galch o odynau’r pentrefi arfordirol. Tarddiad y garreg galch oedd naill ai Ynys Caldey, oddi ar arfordir De Sir Benfro, neu Benrhyn Gŵyr. Cyn gynted ag y cyrhaeddodd llong â llwyth o galchfaen Llangrannog, llogodd llafurwyr a phlant ar y llong a dechrau dadlwytho trwy daflu’r cerrig i’r môr. Cyn gynted ag yr oedd y môr wedi cilio, codwyd y rhain a’u llwytho i mewn i’r troliau a’u cario i un o’r pum calch calch. Roedd dau weithiwr amser llawn wedi eu cyflogi yn yr odynau, ac roeddent hefyd yn gyfrifol am werthu’r calch i’r ffermwyr. Wrth werthu llwyth o galch ni chafodd y nwydd ei bwyso na’i fesur ond gwnaed amcangyfrif bras o’r swm cywir.
 3. Nwyddau Cyffredinol. Er mai culm a chalch oedd y mewnforion pwysicaf o bell ffordd, mewnforiwyd amrywiaeth eang o nwyddau eraill, yn amrywio o lechi Caernarfon i gratiau cegin. Cyflogwyd un llong, y MARGED ANN, rhwng 1835 a diwedd y ganrif i ddod â nwyddau llestri pridd i Llangrannog o drefi aber Dyfrdwy. Daeth yn adnabyddus fel ‘Llong Lestri’. Roedd y crochenwaith, ynghyd â briciau, teils, a phibellau draenio, yn cael eu storio mewn warws, siopau Glynafon erbyn hyn, i’w werthu i drigolion y wlad o gwmpas.

Yn ôl i’r brig ↑

6. Allforion

Nid oedd masnach allforio Llangrannog o bwys mawr, oherwydd o dan amodau hunangynhaliaeth economaidd ychydig iawn o warged y gellid ei allforio. Dro ar ôl tro aethpwyd â chasgenni o fenyn hallt i ranbarthau diwydiannol De Cymru, ac yn gynnar yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg allforiwyd ychydig o rawn. Tra bod y llongau masnachu wedi’u gosod ar y Teifi yn y gaeaf, roedd morwyr Llangrannog yn pysgota penwaig. Roedd y pysgod na ellid eu bwyta’n lleol yn cael eu cadw mewn casgenni a’u hallforio i Iwerddon a De Cymru yn y gwanwyn. Roedd rhai llongau hefyd yn allforio briciau Aberteifi.

Gwnaed sawl ymdrech i ddarganfod mwyn plwm yn Llangrannog, ac allforiwyd un llwyth o’r pentref mewn gwirionedd. Ffynhonnell y plwm hwn oedd Trwyn Croy ger Glangraig ac yn y 1850au llwythwyd smac o 35 tunnell â phlwm ar gyfer Abertawe. Yn anffodus, drylliwyd y llong hon ar draeth Llangrannog cyn iddi hwylio, a chollwyd dau fywyd. Gwnaed ymdrechion aflwyddiannus hefyd i ddarganfod plwm ar draeth Llangrannog ac uwchben yr eglwys gan un o Mr Nicholas yn y 1860au.

Roedd gweithgaredd morwrol yn Llangrannog yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg yn lliniaru, gan honni i raddau mwy neu lai holl ddiddordeb ac amser y trigolion. Hyd yn oed yn negawdau olaf y ganrif, pan oedd gweithgaredd morwrol yn dirywio’n gyflym, roedd cymaint â 90% o boblogaeth y pentref naill ai’n ddibynnol yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol ar forio. Roedd llawer yn forwyr, yn cymryd rhan naill ai yn yr arfordir neu mewn masnach môr dwfn roedd rhai yn fasnachwyr, ac eraill yn labrwyr porthladdoedd. Roedd hen ddynion yn gweithredu fel peilotiaid, neu fel hobblers i gynorthwyo’r criwiau i docio neu hwylio. Cafodd hyd yn oed plant eu lle yn y gweithgaredd, roeddent naill ai’n helpu gyda dadlwytho neu gyda chludo dŵr ffres a darpariaethau i’r llongau. Roedd rhai o’r plant hŷn yn helpu’r morwyr i godi hwyliau a phwyso angor, tra bod danteith arbennig i fynd ar fordaith gyda pherthynas morwrol yn ystod misoedd yr haf. Yn y modd hwn, tyfodd plant y pentref mewn cysylltiad agos iawn â’r môr, ei longau a’i forwyr ac, erbyn un ar ddeg neu ddeuddeg oed, roeddent fel arfer yn hyfedr yn elfennau morwriaeth. Pan ddechreuon nhw eu gyrfa morwrol roeddent yn cael eu talu ar gyfradd o ychydig mwy na deg swllt y mis.

Mae’r diagram canlynol yn dangos teulu Llangrannog nodweddiadol
A. 1785-1825 (Tyddynwr a Morwr) B. 1 82 1 – 1906 (Morwr) C. 1847-75 D. 1849-93 E. 1855-93 F. 1858-92 G. dau. = H.1866-1948 (Morwr) (Morwr) (Morwr) (Morwr) 18631938 (Morwr) J. 1881-1948 K. 1883-1940 L. 1885- M. dau. = N. 1886-1929 O. 1890-1909 P. 1892- (Morwr) (Masnachwr) (Morwr) 1887- (Morwr) (Morwr) (Merchant Q- 1917-52 (Morwr)

Yn sgil dyfodiad y rheilffyrdd ar ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg, cwympodd gweithgaredd morwrol ar arfordir Sir Aberteifi. Er bod y llong olaf wedi hwylio dros y gorwel ers amser maith ac nid yw’r cyfnod gweithgaredd ond cof wedi’i angori i feddyliau’r hen bobl, mae’r traddodiad morwrol yn dal i fyw arno ac yn canfod mynegiant ym mhob chwarter o’r byd.
J. GERAINT JENKINS.

Ffynhonnell: Ceredigion – Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi, 1958 Cyfrol III Rhifyn 3

Yn ôl i’r brig ↑

7. Map Lleoliad

Gweld Map Mwy o Llangrannog

Yn ôl i’r brig ↑

Rhai syniadau i rannu’ch Straeon isod!

Oes gennych chi gof ac nad ydych chi’n siŵr beth i’w ysgrifennu? Rydym wedi ei gwneud hi’n hawdd gyda rhai awgrymiadau a syniadau, dim ond meddwl am y lle hwn a’r pwysigrwydd a gafodd yn eich bywyd a gofyn i chi’ch hun:

 • Beth yw fy atgofion personol o fyw yma?
 • Sut mae wedi datblygu a siopau wedi newid dros y blynyddoedd?
 • Oes gennych chi stori am y traeth, y gymuned, ei bobl a’i hanes?
 • Dywedwch wrthym sut mae’n teimlo, gweld ffotograffau a delweddau o’r lle hwn eto?
 • Dywedwch wrthym eich hoff atgofion am y lle hwn?

Nod Cymdeithas Hanes Ceredigion yw cadw, cofnodi a hyrwyddo astudiaeth o archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion. Mae’r amcan hwnnw wedi aros yr un fath ers sefydlu’r Gymdeithas yn 1909, er bod ei enw wedi’i newid o Gymdeithas Hynafiaethwyr Ceredigion i Gymdeithas Hanes Ceredigion yn 2002.

Yn ôl i’r brig ↑

8. Cysylltiadau Allanol

 • Coflein, darganfyddwch archeoleg, adeiladau hanesyddol, henebion a hanes Llangrannog, Ceredigion
 • Enwau Lleoedd Hanesyddol, dysgwch am enwau caeau ac enwau tai yng nghymuned Llangrannog
 • Pint o Hanes, darllenwch am hanes Ceredigion pub’s, inn’s a thafarndai lleol Llangrannog
 • Casgliad y Werin Cymru, rhannwch eich straeon, atgofion a ffotograffau o Llangrannog
Gweler:
Mynegai | Trefi yng Ngheredigion | Pentrefi yng Ngheredigion | Safleoedd Hanesyddol yng Ngheredigion | Adeiladau Rhestredig Ceredigion | Henebion Rhestredig Ceredigion | Ardaloedd Cadwraeth Ceredigion | Parciau a Gerddi Ceredigion
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x