Eglwys Llanddewi-Brefi, Ceredigion

Hanes Llanddewi-Brefi

Archeoleg a hynafiaethau hanes Llanddewi-Brefi. Pentref yng Ngheredigion, Gorllewin Cymru. Wedi’i leoli rhwng Tregaron ac Llanfair Clydogau.

Mae ardal gadwraeth Llanddewi Brefi yn un o 13 ardal gadwraeth yn sir Ceredigion. Mae Ardaloedd Cadwraeth wedi’u dynodi i gadw a gwella cymeriad arbennig ardaloedd o ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol. Dewisir yr ardaloedd cadwraeth hyn yn ôl ansawdd yr ardal gyfan, gan gynnwys cyfraniad unigolion allweddol neu grwpiau o adeiladau, coed, mannau agored a strydlun.

I gael y wybodaeth lawn, gan gynnwys gwybodaeth am ddynodiadau, dylai unigolion gysylltu ag adran gynllunio Cyngor Sir Ceredigion.

Cynnwys

1. Hanes
2. Mynegai
3. Map
4. Cysylltiadau

 • Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi - Yn Eglwys Llanddewi-Brefi, ochr ddeheuol ochr yn ochr â chyn Transept
 • Claddfa'r Crynwyr, Werndriw ger Llanddewi-Brefi
 • Eglwys Llanddewi-Brefi, Ceredigion
 • Hynafiaethau Teify-Side - Croesfannau yn Llanddewi-Brefi
 • Stoup Water Stoup yn Llanddewi-Brefi
 • Ager Hammer Stone Llanddewi-Brefi
Lluniau Hanes Llanddewi-Brefi
Hynafiaethau Teify-Side - Croesfannau yn Llanddewi-Brefi
Hynafiaethau Teify-Side –
Croesfannau yn Llanddewi-Brefi

Ager Hammer Stone Llanddewi-Brefi
Ager Hammer Stone Llanddewi-Brefi

Ers 1909 mae Cymdeithas Hanes Ceredigion wedi cyhoeddi erthyglau a ysgrifennwyd am archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion, mae llawer o’r erthyglau hyn a argraffwyd yn y Cylchgrawn Ceredigion, yn ymwneud â hanes Llanddewi-Brefi.

Mae’r gymdeithas hefyd wedi cynhyrchu tair cyfrol sirol, o dan yr enw cyfres Hanes Sir Aberteifi, mae’r cyhoeddiadau gwybodus, dysgedig, cynhwysfawr ac ysgolheigaidd hyn yn cofnodi hanes Sir Gynhanesyddol, gynnar a modern Sir Aberteifi.

1. Hanes

Henebion Cofrestredig yn Llanddewi-Brefi, Ceredigion.
Mae henebion rhestredig (a elwir hefyd yn henebion hynafol rhestredig, neu SAMs) yn safleoedd o bwysigrwydd archeolegol gyda diogelwch cyfreithiol penodol rhag difrod neu ddatblygiad.

 • Blaen Brefi Longhouses
 • Blaen Nant-y-Rhiw Round Cairn
 • Burnt Mound North of Glanrhocca
 • Cairns & Stone Circle south of Pen-y-Raglan-Wynt
 • Cairns and Ring Works south of Bryn Rhudd
 • Carn Saith-Wraig Round Cairns
 • Crug Round Cairn
 • Cyrnau Long Hut
 • Esgair Gaeo Deserted Rural Settlement
 • Four Inscribed Stones in Church
 • Llanio Roman Fort and Bathhouse
 • Llethr Bryn y Gorlan Platform
 • Nant Gwyddel Deserted Rural Settlement
 • Pen y Gurnos Round Barrow
 • Penrhiwllwydog Round Cairn
 • Roman Roads and Vicus west of Llanio Roman Fort
 • Stone Circle and Associated Structures on Bryn y Gorlan
 • Tomen Llanio

Detholiad o ‘A Topographical Dictionary of Wales‘ gan Samuel Lewis 1833

“LLANDEWY-BREVI (LLAN-DDEWI-BREVI), plwyf sy’n cynnwys trefgorddau Dothie-Camddwr, Dothie-Pyscottwr, Godwidd, a Prisk gyda Carvan, yn adran uchaf y cant o PENARTH; capeli Blaen-Penal a Gartheli, a threfgorddau Cugian, Gwynvil, a Llanio, yn adran isaf yr un cant; a chapeliaeth Bettws-Leike, yn adran uchaf cant MOYTHEN, sir CARDIGAN, DE WALES; 8 milltir (N. E. gan N.) o Llanbedr-pont-steffan, ac yn cynnwys 2461 o drigolion: mae pob un o’r capeli a’r trefgorddau yn cael eu hasesu ar wahân ar gyfer cynnal ei thlawd ei hun. Ymddengys bod y plwyf hwn, y mae afon Teivy yn croestorri arno, a chan y ffordd dyrpeg o Llanbedr-pont-steffan i Tregaron, o rai darganfyddiadau a wnaed yn ddiweddar ar fferm o’r enw Llanio, wedi cynnwys gorsaf Rufeinig o gryn bwysigrwydd, i fod i gael ei meddiannu gan a carfan ail lleng Augustus. Yn ôl arysgrif ar un o’r cerrig sy’n dal ar ôl, cynorthwyodd y garfan hon i adeiladu waliau’r lle, y mae’r rhan fwyaf o hynafiaethwyr yn cytuno i dybio mai hi oedd Loventium y Amserlenni Rhufeinig. Roedd y plwyf, sy’n deillio o’i enw o gysegriad ei eglwys i Ddafydd, yn nodedig yn gynnar iawn fel y man lle cynhaliwyd cymanfa gofiadwy o dadau’r eglwys Gristnogol, er mwyn atal yr heresi Pelagiaidd, a oedd yn gynnar yn y chweched ganrif yn ymledu yn gyflym trwy’r dywysogaeth. Yn y synod hon, a gynhaliwyd yn 519, ac y mae Giraldus Cambrensis, SantDavid, yn llywyddu ar lawer o fanylion rhyfeddol, yr oedd Sant Dubricius, ar y pryd yn archesgob Caerlleon, a oedd yn bresennol yn y cyfarfod, wedi ymddiswyddo archiepiscopal gweld ac ymddeol i Ynys Bardsey, lle treuliodd weddill ei ddyddiau mewn unigedd a defosiwn. Yn 1073, ymladdwyd brwydr sanguinary yma rhwng lluoedd Gronw a Llewelyn, meibion ​​Cadwgan ab Bleddyn, a oedd wedi cyffroi gwrthryfel i ddial llofruddiaeth eu taid, y diweddar Dywysog Powys, a milwyr Rhys ab Owain a Rhydderch ab Caradoc, tywysogion De Cymru, lle bu’r cyntaf yn fuddugol, a lladdwyd Rhydderch. Wrth ymosod ar dywysogion De Cymru, croesodd meibion ​​Bleddyn afon Camddwr gan ryd a oedd yn dal i fod yn Rhyd y Meirch neu “rhyd y Marchfilwyr;” ac ar lan orllewinol yr afon honno mae olion gwaith milwrol, o’r enw Castell, a adeiladwyd gan Rhys ab Owain y tro hwn. Sefydlwyd coleg yma ym 1187, gan Thomas Beck, Esgob Tyddewi, er anrhydedd nawddsant ei eglwys gadeiriol, a oedd wedi cyhuddo heresi Pelagaidd mor fedrus yn y lle hwn, yn y flwyddyn 519, hefyd yn ei argymell i’r nawdd y Brenin Edward y Cyffeswr, am ragflaenydd a deuddeg prebendari, a gynysgaeddodd yn helaeth, ac a barhaodd i ffynnu tan y diddymiad, pan amcangyfrifwyd bod ei refeniw yn £ 40. Roedd cymdeithas a ffurfiwyd o flynyddoedd hwyr, ar gyfer hyrwyddo gwybodaeth Gristnogol ac undeb Eglwysig, yn esgobaeth Dewi Sant, yn ystyried sefydlu coleg yn y lle hwn, ar gyfer addysg dynion ifanc a fwriadwyd ar gyfer y weinidogaeth yn Eglwys Loegr. . At y diben hwn, roeddent wedi caffael carreg a phren ar gyfer codi adeiladau addas; ond newidiwyd y cynllun wedi hynny, a gweithredwyd gwrthrych y gymdeithas yn Lampeter yn y pen draw. Mae’r plwyf hwn yn cynnwys rhan uchaf Dyffryn Teivy, y mae ei glannau wedi’u haddurno â rhai golygfeydd hyfryd o amrywiol; ond ar y gogledd a’r dwyrain mae wedi ei amgylchynu gan fryniau o ymddangosiad llwm a diffaith, ac mae’r wlad o’i chwmpas, sy’n cynnwys mynyddoedd uchel a diffrwyth, yn gwisgo agwedd freuddwydiol. Nid yw’r pentref, sydd oddeutu milltir o’r Teivy, yn cynnwys ond ychydig o fythynnod ar wahân, ac mae nant fach wedi’i dyfrio ger ei fynedfa, o’r enw Brevy yn amser Leland. Cynhelir ffeiriau yma bob blwyddyn ar Fai 7fed, Gorffennaf 24ain, Hydref 9fed, a Tachwedd 13eg. Curadiaeth barhaus yw’r byw, yn archddiaconiaeth Aberteifi, ac esgobaeth Dewi Sant, wedi’i chynysgaeddu â bounty brenhinol o £ 800, ac yn nawdd bob yn ail Iarll Lisburne ac R. Price, Ysw. Adeiladwyd yr eglwys, a gysegrwyd i Sant Dafydd, ac a godwyd ar oruchafiaeth y dywedir mai hi oedd y fan lle safai’r sant hwnnw, wrth bregethu yn erbyn heresi Pelagaidd, gan Thomas Beck, Esgob Tyddewi, fel eglwys golegol yr Eglwys. sefydliad y sefydlodd y prelad hwnnw yma ym 1187. Mae’n strwythur eang ac hybarch, yn arddull gynnar pensaernïaeth Lloegr, gyda thŵr sgwâr enfawr, ac roedd yn groesffurf yn wreiddiol, ond mae’r transept gogleddol wedi bod yn adfail ers blynyddoedd, ac mae’r mae edifice cyfan wedi dioddef yn sylweddol oherwydd dadfeilio. Ynddi mae corn mawr iawn wedi’i gadw, a alwyd gan drigolion y lle “Mat-Korn ych Davydd, y dywedir iddo fod ym meddiant y plwyfolion ers amser y sant hwnnw. Ar garreg dros fynedfa’r gangell mae arysgrif Lladin, y mae Edward Lhuyd yn sylwi arni, mewn cyfathrebiad â’r Esgob Gibson, ac mae fel a ganlyn: HIC IACET ID NERT FILIVS I ……… QVI OCCISVS FVIT PROPTER P. . . . SANCTI. Ger pen gorllewinol yr eglwys mae hen heneb chwilfrydig, a alwyd gan frodorion y lle “David’s Staff,” y dywedir iddo bwyso arno wrth bregethu yn y synod. Mae’n garreg unionsyth, saith troedfedd o daldra, a thua deg modfedd o led, gydag arysgrif anffurfio arni, sydd bellach yn annarllenadwy. Mae carreg debyg, pedair troedfedd pum modfedd o daldra, ac un troedfedd wyth modfedd o led, wedi’i harysgrifio â chroes yn unig, yn gwasanaethu fel porth wrth y fynedfa orllewinol i’r fynwent; ac wrth y fynedfa ddwyreiniol mae traean, tair troedfedd deg modfedd o uchder, ac un troedfedd dwy fodfedd o led, gydag arysgrif annarllenadwy: mae’r holl henebion hyn i fod i gael eu codi yn gynnar yn y chweched ganrif. Mae addoldy i Fethodistiaid Calfinaidd yn Blaen Penal. Yn Llanio, yn y plwyf hwn, mae tair carreg arysgrif hynafol, sydd bellach wedi’u hadeiladu i fyny yn waliau dau fwthyn, a oedd yn ôl pob tebyg yn perthyn i’r gorsafoedd hynafol yn y lle hwn: mae arysgrif ar un o’r rhain, mewn cymeriadau anghwrtais, a ddarllenwyd Caii Artii Manibus (neu memoriae) Ennius Primus; un arall, “Overioni;” ac mae gan y drydedd, sydd bellach yn sedd ym mhorth un o’r bythynnod, yr arysgrif “Cohors Secundae Augusta. Fecit Quinque passus.” I’r de-ddwyrain o’r tŷ fferm mae darn o dir o’r enw Caer Castell, y gellir olrhain sylfeini adeiladau hynafol ynddo o hyd. Yn y lle hwn darganfuwyd, ar wahanol adegau, ddarnau arian Rhufeinig, briciau, offer coginio, a chreiriau eraill o hynafiaeth Rufeinig, sy’n cadarnhau’n gryf y farn ei bod wedi’i meddiannu fel gorsaf Rufeinig. Y gwariant blynyddol ar gyfartaledd ar gyfer cynnal a chadw’r tlawd yw £524.9.”

Yn ôl i’r brig ↑

2. Mynegai

Yn ôl i’r brig ↑

3. Map

Gweld Map Mwy o Llanddewi Brefi

Yn ôl i’r brig ↑

Rhai syniadau i rannu’ch Straeon isod!

Oes gennych chi gof ac nad ydych chi’n siŵr beth i’w ysgrifennu? Rydym wedi ei gwneud hi’n hawdd gyda rhai awgrymiadau a syniadau, dim ond meddwl am y lle hwn a’r pwysigrwydd a gafodd yn eich bywyd a gofyn i chi’ch hun:

 • Beth yw fy atgofion personol o fyw yma?
 • Sut mae wedi datblygu a siopau wedi newid dros y blynyddoedd?
 • Oes gennych chi stori am y traeth, y gymuned, ei bobl a’i hanes?
 • Dywedwch wrthym sut mae’n teimlo, gweld ffotograffau a delweddau o’r lle hwn eto?
 • Dywedwch wrthym eich hoff atgofion am y lle hwn?

Nod Cymdeithas Hanes Ceredigion yw cadw, cofnodi a hyrwyddo astudiaeth o archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion. Mae’r amcan hwnnw wedi aros yr un fath ers sefydlu’r Gymdeithas yn 1909, er bod ei enw wedi’i newid o Gymdeithas Hynafiaethwyr Ceredigion i Gymdeithas Hanes Ceredigion yn 2002.

Yn ôl i’r brig ↑

4. Cysylltiadau allanol

 • Coflein, darganfyddwch archeoleg, adeiladau hanesyddol, henebion a hanes Llanddewi-Brefi, Ceredigion
 • Enwau Lleoedd Hanesyddol, dysgwch am enwau caeau ac enwau tai yng nghymuned Llanddewi-Brefi
 • Pint o Hanes, darllenwch am hanes Ceredigion pub’s, inn’s a thafarndai lleol Llanddewi-Brefi
 • Casgliad y Werin Cymru, rhannwch eich straeon, atgofion a ffotograffau o Llanddewi-Brefi
Gweler:
Mynegai | Trefi yng Ngheredigion | Pentrefi yng Ngheredigion | Safleoedd Hanesyddol yng Ngheredigion | Adeiladau Rhestredig Ceredigion | Henebion Rhestredig Ceredigion | Ardaloedd Cadwraeth Ceredigion | Parciau a Gerddi Ceredigion
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x