Mapio Hanesyddol Aberporth - OS Six Inch, 1888-1913, Atgynhyrchwyd gyda chaniatâd Llyfrgell Genedlaethol yr Alban

Hanes Aberporth

Hanes, archeoleg a hynafiaethau Aberporth. Yn dref yng Ngheredigion, Gorllewin Cymru. Wedi’i leoli yn agos at arfordir Bae Ceredigion, rhwng Gwbert a Cei Newydd.

 • Hanes Aberporth - Darganfyddwch archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion
 • Hanes Aberporth - Darganfyddwch archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion

Lluniau Hanes Aberporth
Bedyddfeini Sir Aberteifi - Aberporth
Bedyddfeini Sir Aberteifi – Aberporth
Sir: Ceredigion
Cymuned: Aberporth
Sir Draddodiadol: Sir Aberteifi
Cyfeirnod Map SN25SE
Cyfeirnod Grid SN2575351393
Plwyf Canoloesol
Cantref: Is Aeron
Commote:
 Is Coed
Plwyf Eglwysig: 
Aberporth, Acres: 2270.018
Cant y Plwyf: Troedyraur
Ffiniau Etholiadol:
Aberporth
Adeiladau RhestredigAberporth
Henebion RhestredigAberporth
Hanes Aberporth Golygfa o bentref arfordirol Ceredigion
Hanes Aberporth

Ers 1909 mae Cymdeithas Hanes Ceredigion wedi cyhoeddi erthyglau a ysgrifennwyd am archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion, mae llawer o’r erthyglau hyn a argraffwyd yn y Cylchgrawn Ceredigion, yn ymwneud â hanes Aberporth.

Mae’r gymdeithas hefyd wedi cynhyrchu tair cyfrol sirol, o dan yr enw cyfres Hanes Sir Aberteifi, mae’r cyhoeddiadau gwybodus, dysgedig, cynhwysfawr ac ysgolheigaidd hyn yn cofnodi hanes Sir Gynhanesyddol, gynnar a modern Sir Aberteifi.

1. Hanes Lleol

Henebion Cofrestredig yn Aber-porth, Ceredigion..
Mae henebion rhestredig (a elwir hefyd yn henebion hynafol rhestredig, neu SAMs) yn safleoedd o bwysigrwydd archeolegol gyda diogelwch cyfreithiol penodol rhag difrod neu ddatblygiad.

 • Aberporth Range Simulated Ship Firing Platform
 • Airfield Perimeter Defences at Blaenannerch
 • Blaenannerch Round Barrow
 • Blaenporth Mound and Bailey Castle

Yn ôl i’r brig ↑

2. Mynegai Cyfnodolion

 • anghydffurfiaeth, iv:96,97,99,108,l 10
 • corn mill, vi:97
 • emigration
  • see Aber-porth: ymfudo
 • Hen Gapel, x:418-19
 • herring industry, vi:121; ix:l 12-13
 • iforiaid, iii:28
 • ivorites
  • see Aber-porth: iforiaid
 • methodism
  • see Aber-porth : methodistiaeth gynnar
 • methodistiaeth gynnar, v:6,10,13
 • nonconformity
  • see Aber-porth: anghydffurfiaeth
 • offloading cargo on the open beach at, vii:295
 • population figures, 1801-51, vi:391
 • population trend, vii:259
 • schools
  • dissenting school in 1847, ii:139
  • salary of schoolmaster, ii:151
 • shipbuilding, ix:122
  • trade in the seventeenth century, iii:234
 • ymfudo, ii:167

Yn ôl i’r brig ↑

3. Darluniau a Hen Luniau

Bedyddfeini Sir Aberteifi - Aberporth
Bedyddfeini Sir Aberteifi – Aberporth

Yn ôl i’r brig ↑

4. Ysgolion ac Addysg

 • schools
  • dissenting school in 1847, ii:139
  • salary of schoolmaster, ii:151

Yn ôl i’r brig ↑

5. Diwydiant a Chrefftau

 • corn mill, vi:97
 • herring industry, vi:121; ix:l 12-13

Yn ôl i’r brig ↑

6. Llongau, Adeiladu Llongau a Hanes Morwrol

 • herring industry, vi:121; ix:l 12-13
 • offloading cargo on the open beach at, vii:295
 • shipbuilding, ix:122
  • trade in the seventeenth century, iii:234

Yn ôl i’r brig ↑

7. Eglwysi, Capeli a Chrefydd

 • Hen Gapel, x:418-19
 • methodism
  • see Aber-porth : methodistiaeth gynnar
 • methodistiaeth gynnar, v:6,10,13
 • nonconformity
  • see Aber-porth: anghydffurfiaeth

Yn ôl i’r brig ↑

8. Map Lleoliad

Gweld Map Mwy o Aberporth

Yn ôl i’r brig ↑

9. A Topographical Dictionary of Wales

Cyhoeddwyd yn wreiddiol gan: Samuel Lewis, A Topographical Dictionary of Wales (Llundain, Pedwerydd argraffiad, 1849)

ABERPORTH (ABER-PORTH), plwyf, yn undeb Aberteifi, adran isaf cant o Troedyraur, sir Aberteifi, De Cymru, 6 milltir (N. E.) o Aberteifi; yn cynnwys 496 o drigolion. Mae’r lle hwn mewn lleoliad dymunol ar lan bae Aberteifi, mewn cildraeth ger ceg yr afon Howny, gan ffurfio porthladd nwyddau ond bach, sy’n gilfach i borthladd Aberteifi. Mae masnach sionc yn cael ei chynnal mewn calchfaen, culm, a glo, gyda Milford, Abertawe, a Lerpwl, yn cyflogi nifer o sloops a morwyr, porthorion, a llosgwyr calch: mae’r bysgodfa penwaig yn y bae hefyd yn rhoi meddiannaeth i nifer fawr o dwylo, ac yn ystod y tymor yn rhoi ymddangosiad o weithgaredd a phrysurdeb i’r pentref; ond prin fod y pysgota am dwrf, penfras, a macrell, yn werth ei ddilyn. Defnyddir Aberporth yn yr haf ar gyfer ymdrochi ar y môr. Yn y cyffiniau mae Cribach Road, sy’n rhoi cysgod da i gychod, ac a fynychwyd yn helaeth gan y Ffrancwyr, yn ystod rhyfeloedd blaenorol gyda’r bobl hynny. Mae’r plwyf yn ffinio â’r gogledd gan y môr, ar y dwyrain gan Blaenporth, i’r de gan Tremaen, ac i’r gorllewin gan Verwic. Mae’n cynnwys dau bentrefan, y pentrefan rheithorol a phentref Llanannerch. O’r olaf mae’r degwm yn amhriodol yn nheulu Currie, sy’n talu un marc i’r rheithor yn flynyddol adeg y Pasg; mae’n cynnwys maenorau Mortimer ss Syrwen a Mortimer îs Coed. Ym mhentrefan Llanannerch, yn ôl traddodiad, roedd yn gapel yn hynafol; ond nid yw’r olion lleiaf ohono bellach yn aros.

Mae’r plwyf yn cynnwys, yn ôl arolwg a gynhaliwyd ym 1839, ardal o 2100 erw, y mae 1300 ohoni yn y rheithordy, ac 800 yn y pentrefan amhriodol, y cyntaf yn amgyffred 400 erw o dir âr, 100 o weirglodd, ac 800 o porfa; a’r olaf, 250 erw o dir âr, 50 o weirglodd, a 500 o borfa. Mae’r pridd yn cynnwys lôm a chlai yn rhannol, yn rhannol o raean a mawn, ac, o’i dail â chalch, moroedd a thaw, mae’n cynhyrchu haidd yn israddol i ddim ar yr arfordir hwn. Mae hefyd yn gynhyrchiol o geirch, ond mae’r cnydau gwenith yn ddifater iawn. Mae’r tiroedd yn amddifad o goed mawr, ond wedi’u haddurno mewn sawl man gyda chlystyrau o dderw, ynn, sycamorwydden a gwern; mae’r wyneb ar y cyfan yn fryniog, gydag ychydig o wyliau wedi’u croestorri gan nentydd cyflym, a’r prif ohonynt yw’r afon Howny, sy’n gwahanu’r plwyf ar y dwyrain oddi wrth Blaenporth. Mae’r creigiau ar yr arfordir yn serth iawn, ac yn ffordd o encilio i nifer o lwynogod ac anifeiliaid eraill sy’n niweidiol i’r ffermwr; mae’r môr yn gyforiog o llamhidyddion a morgloddiau. Mae bryn uchel yn y plwyf yn cynnwys golygfeydd gwych o fae Aberteifi, a mynyddoedd yr Wyddfa, Cader Idris, a Plinlimmon, y gobaith ar ddiwrnod clir yn ymestyn cryn bellter y tu hwnt i arfordir Iwerddon. Mae gan ystâd Plâs, sy’n perthyn i deulu Morgan, blasty o hynafiaeth fawr, wedi’i adeiladu ar ffurf croes; arferai’r demên hwn, yn ogystal ag un Pennarissa, arddangos rhywfaint o bren coeth, sydd wedi rhoi lle i ychydig o blanhigfeydd addurnol. Y seddi eraill yw, Penralt, a godwyd yn y flwyddyn 1813, plasty yn null Elisabethaidd; a Penmar, sydd wedi’i foderneiddio gan Dr. Jones.

Mae’r byw yn rheithordy wedi’i ryddhau, sydd â sgôr o £ 5 yn llyfrau’r brenin. 13. 9., ac wedi ei gynysgaeddu â bounty brenhinol o £ 200, a grant seneddol £ 800; noddwr, Esgob Tyddewi: cymudwyd y degwm rheithor am dâl rhent o £ 104. 13. 4., a’r amhriodol am un o £ 57. 6. 8. Mae’r eglwys, sydd wedi’i chysegru i Sant Cynwyl, yn strwythur plaen bach o hynafiaeth fawr, wedi’i lleoli ar bwys tua milltir o’r pentref, ac yn arddel golygfa hardd o’r môr. Mae’n cynnwys corff a changell, wedi’i gwahanu gan fwa pigfain, ac mae’n mesur hyd pedwar deg chwech troedfedd a hanner, o led ar hugain, ac o uchder yn ddeg ar hugain, yn unig o’r serth, sydd bymtheg troedfedd yn uwch. Basn sgwâr yw’r ffont, wedi’i osod ar biler crwn; mae’r cwpan sacramentaidd wedi’i addurno’n fawr, ond nid oes ganddo ddyddiad nac arysgrif. Mae addoldai i gynulleidfaoedd o Fethodistiaid Calfinaidd yn Aberporth a Blaenannerch, gydag ysgol Sul i oedolion a phlant yn cael ei chynnal ym mhob un ohonynt.

Yn ôl i’r brig ↑

10. Oriel

Yn ôl i’r brig ↑

Rhai syniadau i rannu’ch Straeon isod!

Oes gennych chi gof ac nad ydych chi’n siŵr beth i’w ysgrifennu? Rydym wedi ei gwneud hi’n hawdd gyda rhai awgrymiadau a syniadau, dim ond meddwl am y lle hwn a’r pwysigrwydd a gafodd yn eich bywyd a gofyn i chi’ch hun:

 • Beth yw fy atgofion personol o fyw yma?
 • Sut mae wedi datblygu a siopau wedi newid dros y blynyddoedd?
 • Oes gennych chi stori am y traeth, y gymuned, ei bobl a’i hanes?
 • Dywedwch wrthym sut mae’n teimlo, gweld ffotograffau a delweddau o’r lle hwn eto?
 • Dywedwch wrthym eich hoff atgofion am y lle hwn?

Nod Cymdeithas Hanes Ceredigion yw cadw, cofnodi a hyrwyddo astudiaeth o archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion. Mae’r amcan hwnnw wedi aros yr un fath ers sefydlu’r Gymdeithas yn 1909, er bod ei enw wedi’i newid o Gymdeithas Hynafiaethwyr Ceredigion i Gymdeithas Hanes Ceredigion yn 2002.

Yn ôl i’r brig ↑

11. Cyfeiriadau

 1. Map Aberporth (Delwedd uchaf): Atgynhyrchwyd o dan drwydded Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC-BY-NC-SA) gyda chaniatâd Llyfrgell Genedlaethol yr Alban.
 2. Gweld: Mapiau hanesyddol o Aberporth

Yn ôl i’r brig ↑

12. Cysylltiadau allanol

 • Coflein, darganfyddwch archeoleg, adeiladau hanesyddol, henebion a hanes Aberporth, Ceredigion
 • Enwau Lleoedd Hanesyddol, dysgwch am enwau caeau ac enwau tai yng nghymuned Aberporth
 • Pint o Hanes, darllenwch am hanes Ceredigion pub’s, inn’s a thafarndai lleol Aberporth
 • Casgliad y Werin Cymru, rhannwch eich straeon, atgofion a ffotograffau o Aberporth
Gweler:
Mynegai | Trefi yng Ngheredigion | Pentrefi yng Ngheredigion | Safleoedd Hanesyddol yng Ngheredigion | Adeiladau Rhestredig Ceredigion | Henebion Rhestredig Ceredigion | Ardaloedd Cadwraeth Ceredigion | Parciau a Gerddi Ceredigion
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x